Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa lewobrzeżnego wału rzeki Wisły na odcinku od km 71+564 do km 74+310 rzeki Wisły (km 4+564 - 7+089 wału) w Krakowie - na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 29 grudnia 2011 r. (uzupełniony 31 stycznia 2012 r. oraz 14 lutego 2012 r.), przez Pana Bogusława Borowskiego, Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie, działającego na podstawie Uchwały nr 434/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 kwietnia 2011 r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie, województwo małopolskie, na niżej wymienionych nieruchomościach lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i będących częścią inwestycji:
a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które
staną się własnością Skarbu Państwa:
 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb nr 0023: 142/2, 145/27, 146/10, 164/2, cz. 170/4,
 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb nr 0015: 31/4, 31/6, 33/1, 34/3, 34/6, 86/12, 86/15, 86/18, 86/21, 86/24, cz. 86/27, 87/8, 89/1, 105/1;
b) niezbędnych do jej funkcjonowania, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, oznaczonych jako obszary „D" i „E":
 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb nr 0015: 34/7, 89/2.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 915 - 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 - 1430.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-17
Data publikacji:
2012-02-17
Data aktualizacji:
2012-02-17