Dokument archiwalny
Obwieszczenie STAROSTY WIELICKIEGO o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

BGN.6740.1.21.2011

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.) zawiadamiam, że Starosta Wielicki w dniu 13.02.2012r. wydał decyzję znak BGN.6740.1.21.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa ul. Żywieckiej w Krakowie"


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-17
Data publikacji:
2012-02-17
Data aktualizacji:
2012-02-17