Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.15.2012.GG

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, instalacją przeciwpożarową i elektryczną - na działkach nr 42/1, 42/2, 42/3, 47/2, 46/1, 47/1 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie, wraz z budową drogi dojazdowej, zjazdu, murów oporowych i chodników - na działkach j. w. oraz na działce nr 195/6 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa infrastruktury technicznej, tj.:
 budowa sieci wodociągowej na działkach nr 29/44, 29/171, 29/159, 48/33, 42/1, 29/176 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 195/6, 42/3, 42/1 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze,
 budowa przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji opadowej na działkach nr 195/6, 42/3, 42/1 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze
", z wniosku spółki PROINS S.A. (ul. Wapienna 2, 30-514 Kraków) działającej przez Pełnomocnika Pana Konrada Kumelę.
W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz  o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 - (pok. 503) lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia / wnioski w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".
Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wymagane.
Obwieszczono dnia 26 stycznia 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-01-26