Dokument archiwalny
termin przetargu 8.03.2012 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków


1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0326 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 628/2 o powierzchni 0,0064 ha i 628/3 o powierzchni 0,0262 ha, położonej w obrębie 41, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej, objętej KW KR1P/ 00212597/5.


Cena wywoławcza wynosi 256 000,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT)
Wadium wynosi 26 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 31 maja 2011 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/1653/2011 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana pawilonem handlowo-usługowym. Decyzja jest ostateczna. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest trawą. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Gnieźnieńska. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

 

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 81/1 o powierzchni 0,0635 ha, położonej w obrębie 107, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Wrobela, objętej KW KR1P/00329014/8.

Cena wywoławcza wynosi 73 000,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT)
Wadium wynosi 8 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach zieleni publicznej.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, powierzchnia działki jest płaska. Porośnięta jest drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Wrobela po drodze wewnętrznej urządzonej na nieruchomości oznaczonej nr działki 161/1 i dalej po działce nr 161/4, na której nie jest urządzona droga, jednakże działka ta ma użytek drogi (dr). W sąsiedztwie działki brak jest miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej, najbliższe miejskie sieci przebiegają w ul. Wrobela. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej możliwe jest na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa i jednorodzinna. Od południa i wschodu działka przylega do działek zajętych pod budowę drogi ekspresowej S7.

3. trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 406 o powierzchni 0,0751 ha, objętej KW KR1P/00008238/8, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Na Górkach nr 12.


Cena wywoławcza wynosi 168 000,00 zł
Wadium wynosi 17 000,00 zł
Nieruchomość położona jest w obszarze nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 23 lipca 2008 r. została wydana decyzja nr AU-2/7331/2697/08 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 - z późn. zm.) decyzje o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać przeniesione na rzecz nabywców nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że przyjmą wszystkie warunki w nich zawarte.
Nieruchomość zabudowana jest starym drewnianym budynkiem mieszkalnym, posadowionym na kamiennej podmurówce, o powierzchni zabudowy około 56 m2. Budynek przewidziany jest do rozbiórki, gdyż znajduje się w stanie technicznym nie nadającym się do dalszego użytkowania. Działka ma kształt regularny. Porośnięta jest roślinności trawiastą, krzewami oraz kilkoma starymi drzewami owocowymi. Położona jest w zasięgu sieci wodnej, gazowej, elektroenergetycznej. Na przedmiotowym obszarze brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie planowanej inwestycji do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez południowo - zachodnią część działki przebiega naziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane przestrzennie.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przewidziany jest od ul. Bielańskiej, po terenie części działki nr 356/2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z decyzją nr AU-2/6730.2/2031/2011 z dnia 30.06.2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „budowa zjazdu z działki drogowej nr 540/13 obr.21 jedn.ewid. Krowodrza stanowiącej ul. Bielańską, poprzez działkę nr 356/2 obr.21 jedn. ewid. Krowodrza na działkę nr 406 obr.21 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie". Po terenie części działki nr 356/2 zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 406. Opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 2 201,70 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Drogę dojazdową inwestor winien zrealizować i utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6.10. 2011 r. drugi w dniu 8.12.2011 r.

 

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

4. drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Śródmieście, w rejonie ul. Powstańców, objętych KW KR1P/00213677/7:

- oznaczonej nr działki 12/2 o powierzchni 0,0921 ha, której cena wywoławcza wynosi 172 560,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 18 000,00 zł

- oznaczonej nr działki 17/3 o powierzchni 0,1047 ha, której cena wywoławcza wynosi 196 160,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 20 000,00 zł

- składającej się z działek oznaczonych nr 12/3 o powierzchni 0,0126 ha i 13/2 o powierzchni 0,0727 ha, której cena wywoławcza wynosi 159 840,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 16 000,00 zł

- składającej się z działek oznaczonych nr 13/3 o powierzchni 0,0659 ha i 14/2 o powierzchni 0,0228 ha, której cena wywoławcza wynosi 166 160,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 17 000,00 zł.

- składającej się z działek oznaczonych nr 14/3 o powierzchni 0,0321 ha i 15/2 o powierzchni 0,0600 ha, której cena wywoławcza wynosi 172 560,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 18 000,00 zł.

- składającej się z działek oznaczonych nr 15/4 o powierzchni 0,0292 ha i 16/2 o powierzchni 0,0627 ha, której cena wywoławcza wynosi 172 160,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 18 000,00 zł.

- składającej się z działek oznaczonych nr 16/4 o powierzchni 0,0228 ha i 17/2 o powierzchni 0,0691 ha, której cena wywoławcza wynosi 172 160,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 18 000,00 zł.

Obszar, w skład którego wchodzą wymienione nieruchomości, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudół Dominikański" zgodnie z którym położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonym symbolem MN.9 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności.
Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, posiadają kształty regularne, położone są w terenie lekko opadającym w kierunku wschodnim. Działki od południa sąsiadują z ulicą Powstańców, od zachodu z zalesionymi terenami Fortu Sudół, a od północy z nieruchomościami zabudowanymi wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi. Teren porośnięty jest trawami, chwastami i drzewami samosiejkami. Nieruchomości położone są w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej.
Przyłączenie obiektów do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Na przedmiotowym terenie brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej i gazowej. Na działce nr 15/4 usytuowany jest słup energetyczny średniego napięcia, od którego napowietrzna sieć energetyczna przecina działki nr 15/2, 13/3, 14/2 oraz biegnie przez południową część działek 16/2, 16/4, 17/2 i 17/3.
Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przewidziany jest od ul. Powstańców po terenie działek nr 17/4, 16/3, 15/3, 14/4, 13/4 oraz części działki nr 10/1, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po których zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnych właścicieli poszczególnych nieruchomości. Należność z tytułu ustanowienia służebności wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej nr działki 12/2 - 53 715,33 brutto, w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości oznaczonej nr działki 17/3 - 23 228,55 brutto , w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 12/3 i 13/2 - 48 282,42 brutto, w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 13/3 i 14/2 - 43 599,81 brutto, w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 14/3 i 15/2 - 38 729,01 brutto, w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 15/4 i 16/2 - 33 717,99 brutto, w tym 23% podatku VAT,
- dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 16/4 i 17/2 - 28 706,97 brutto, w tym 23% podatku VAT

i płatna jest najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności.

5. czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 184/2 o powierzchni 0,0305 ha objętej KW KR1P/00339076/3, położonej w obrębie 26, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul Pysocice.


Cena wywoławcza wynosi 27 306,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium wynosi 3 000,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki" zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M.23 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z zielenią towarzyszącą.
Działka jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, położona jest w terenie płaskim. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Pysocice. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektów do infrastruktury technicznej możliwe jest na warunkach określonych przez dysponentów tych sieci. Wzdłuż północnej granicy działki oraz przez jej środek przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczne niskiego napięcia. Przez środek działki przebiega również przyłącz sieci gazowej średnioprężnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 21.07.2011 r. drugi w dniu 6.10.2011 r. trzeci w dniu 8.12.2011 r.

6. trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 125/6 o powierzchni 0,0878 ha, objętej KW KR1P/00244297/5 położonej w obrębie 81 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Warchałowskiego.


Cena wywoławcza wynosi 46 800,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium wynosi 5 000,00 zł
Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sidzina - Północ". zatwierdzonym Uchwałą Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r., zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego układu centrum wsi Sidzina i jego przedłużenia (MN3).
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o długości 66,0 metrów i szerokości od 11,5 do 14 metrów (zwęża się w kierunku północnym). Położona jest w terenie płaskim o lekkim spadku w kierunku północnym. Znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez środek działki oraz wzdłuż jej zachodniej granicy przebiegają napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przewidziany jest od ul. Warchałowskiego, po terenie części działki nr 125/7 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 125/6. Nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu opisanej wyżej służebności gruntowej w wysokości 1 055,34 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 21.07.2011 r. drugi w dniu 6.10. 2011 r. trzeci w dniu 8.12.2011 r.


Opisane wyżej nieruchomości wolne są od obciążeń.

Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 - z późn. zm.) decyzje o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać przeniesione na rzecz nabywców nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że przyjmą wszystkie warunki w nich zawarte.


Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 8 marca 2012 r. w sali konferencyjnej.
- poz. 1 godz. 9.00
- poz. 2 godz. 10.00
- poz. 3 godz. 11.00
- poz. 4 godz. 12.00
- poz. 5 godz. 12.30
- poz. 6 godz. 13.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:


- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 marca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Krakowa.


- w gotówce (do kwoty równej 15 000,00 euro) w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 5 marca 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.15


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. 1, 2, 4, 5, 6 oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu opisanych w pkt. 3, 4, 6 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.
Sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt. 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT oraz jednorazową opłatą z tytułu ustanowienia służebności płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl / Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości/

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kraków, dnia 26 stycznia 2012 r.

 

 

MAPY


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-02-09