Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania sie z aktami postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.AS.7627-4/10

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: prowadzonego na wniosek Pana Marka Szaflarskiego działającego przez pełnomocnika Panią Dagmarę Szaflarską-Słowiaczek (adres do korespondencji: Perspektywa Pracownia Projektowa s.c, ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo z możliwością usług w parterach wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami podziemnymi i naziemnymi na działkach nr 83, 89, 93, 100, 101/1, 101/11, 59 obr. 21 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami", zlokalizowanego przy ul. Reduta w Krakowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku
w godzinach: 740 -1530.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Obwieszczenie nastąpiło dnia 20 stycznia 2012 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-20
Data publikacji:
2012-01-20
Data aktualizacji:
2012-01-20