Dokument archiwalny
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego informujące, że 04 stycznia 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.21.2011 stwierdzające, że zażalenie na postanowienie Starosty Krakowskiego z 05 października 2011 r., znak: AB.V.6740.7.3.2011.AS o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Głogowej do parametrów ulicy lokalnej w kategorii drogi gminnej (na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Turowiec w km 0+000 do 0+381,83) i rozbudowa ul. Turowiec do parametrów ulicy dojazdowej w kategorii drogi gminnej (na odcinku od ul. Głogowej do kościoła w Krakowie w km 0+000,00 do 0+170, 21) wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Głogowej z ul. Turowiec, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz przebudowa ul. Górnickiego w zakresie: włączenia ul. Głogowej, włączenia kanalizacji deszczowej do potoku Bibiczanka i przebudowy sieci gazowej; na częściach działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) 13/9 (13/13), 122 (122/1), 203 (203/6), 114/46, 202 obręb 30 Kraków-Krowodrza oraz na częściach działek położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) 13/9 (13/14), 13/9 (13/15), 101/88, 101/87, 114/58, 191/1 obręb 30 Kraków-Krowodrza - złożone przez Pana Franciszka Sołtysa, Pana Michała Łukasiaka i Pana Eugeniusza Janosika - zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego dla jego wniesienia, określonego w art. 141 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuję, iż ww. obwieszczenie zostało przesłane pismem z 05 stycznia 2012 r., data nadania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim: 05 stycznia 2012 r., znak: WI-IX.7821.1.21.2011 na adres Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-01-05
Data publikacji:
2012-01-05
Data aktualizacji:
2012-01-05