Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.1.196.2011.MP


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 30.12.2011r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:,,Stabilizacja frakcji organicznej odpadów komunalnych poprzez jej kompostowanie w Zakładzie firmy MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33 w Krakowie"-zlokalizowanego na działkach nr: 18/1, 19, 20/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/3, 22/9, 85/25, 85/29, 86/1, 86/2, 86/7, 87/1, 87/6, 88/2, 427/1, 467, 468, 469, 470, obręb 105, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.


Decyzja ta została wydana na wniosek: Miki Recykling Sp. z o.o. (ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków) działająca przez pełnomocników Pana Pawła Turzańskiego i Pana Mariusza Krawczyka (,,Małopolskie Biuro Konsultingowo - Marketingowe - Ochrona środowiska s.c." ul. Widokowa 3, 32-082 Zelków),

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 04 stycznia 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-04
Data publikacji:
2012-01-04
Data aktualizacji:
2012-01-04