Dokument archiwalny
Infromacja o wynikach przetargów ustnych ograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2011 r.

Informacja
dotycząca wyników przetargów ustnych ograniczonych

W dniu 22 grudnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

1) piąty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 144 o powierzchni 0,0361 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza, w rejonie ul. Królowej Jadwigi, objętej KW KR1P/00114815/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 202 950,00 zł brutto (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w tym 23% podatku. VAT. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Salwator", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 4.3. Do udziału w przetargu została zakwalifikowana 1 osoba. Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 - z póź. zm) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 2 030,00 zł ( słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych). W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 204 980,00 zł brutto (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w tym 23% podatku VAT w kwocie 38 329,59 zł. Nabywcą nieruchomości ustalono KP INWESTYCJE Spółkę z o.o.
Ponadto przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

2) pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 389 o powierzchni 0,0194 ha, położonej w obrębie 60, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kalinowej, objętej KW KR1P/00283087/5. Cena wywoławcza wynosiła 51 800,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT). Działka nr 389 położona jest w obszarze, który nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
3) pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Wadowickiej, objętych KW KR1P/00248198/9:
- oznaczonej nr działki 164/8 o powierzchni 0,0008 ha, której cena wywoławcza wynosiła 1 834,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.
- oznaczonej nr działki 164/11 o powierzchni 0,0269 ha, której cena wywoławcza wynosiła 65 277,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.
Obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadowicka - Tischnera" zgodnie z którym działki znajdują się w terenach zabudowy usługowej.

4) trzeci przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 33/5 o powierzchni 0,0336 ha, położonej w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Torfowej, objętej KW KR1P/00225003/9. Cena wywoławcza wynosiła 63 700,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności MN.
5) piąty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 520/2 o powierzchni 0,0260 ha położonej w obrębie 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Żmujdzkiej, objętej KW KR1P/00187397/8. Cena wywoławcza wynosiła 89 606,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT.
Nieruchomość położona jest w terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności (MW).
6) piąty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 25 o powierzchni 0,1191 ha, położonej w obrębie 49, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Brzezińskiego, objętej KW KR1P/00358210/4. Cena wywoławcza wynosiła 129 150,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.
Nieruchomość położona jest w terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności (MN), terenach otwartych (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna) oraz w terenach kolejowych.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. 2-6 zakończyły się wynikiem negatywnym. Na przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Torfowej wadium wpłaciła jedna osoba, która jednak nie zgłosiła udziału w przetargu wobec tego nie została zakwalifikowana do przetargu. Odnośnie pozostałych nieruchomości w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 


Kraków, dnia 30 grudnia 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2012-01-04
Data publikacji:
2012-01-04
Data aktualizacji:
2012-01-04