Dokument archiwalny
termin przetargów: 19 stycznia 2012 r. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków


1. Drugi przetarg na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach Nr 9, oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 50,21 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9 września 2102 r. udziału wynoszącego 24/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 289 o powierzchni 0,0701 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00076468/6.
Cena wywoławcza wynosi 67 360,00 zł, w tym:
- cena lokalu użytkowego wynosi 62 328,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 5 032,00 zł
Wadium wynosi 3 400,00 zł.
Lokal użytkowy oznaczony nr U-1 stanowi pustostan. Położony jest w piwnicy budynku. Posiada dwa wejścia. Jedno znajduje się z boku budynku; dojście odbywa się z poziomu terenu pochylnią betonową, drugie z klatki schodowej w piwnicy. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 32,52 m2, 10,43 m2 i 7,26 m2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 50,21 m2.
W lokalu posadzka wyłożona jest terakotą i mozaiką. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają oczyszczenia i odmalowania. Drzwi wejściowe z zewnątrz stalowe przeszklone. Lokal posiada okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu będzie zobowiązany udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu ich konserwacji lub naprawy. Przez lokal przebiegają rury centralnego ogrzewania. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Jarzębiny. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 listopada.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniu 3 stycznia 2012 r. w godz. 14.00-15.00.

2. Drugi przetarg na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego oznaczony Nr U1 o powierzchni użytkowej 42,37 m2, położonego w budynku Nr 29 przy ul. Chopina w Krakowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 lipca 2101 r. udziału wynoszącego 76/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 530 o powierzchni 0,0388 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00153309/8.
Cena wywoławcza wynosi 76 800,00 zł, w tym:
- cena lokalu użytkowego wynosi 51 348,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 452,00 zł
Wadium wynosi 4 000,00 zł.
Budynek przy ul. Chopina Nr 29 jest budynkiem wielomieszkaniowym o czterech kondygnacjach nadziemnych, w całości jest podpiwniczony. Budynek został wzniesiony w latach pięćdziesiątych XX w. w technologii tradycyjnej. W budynku jest 9 lokali mieszkalnych, z których 8 zostało wyodrębnionych i sprzedanych na rzecz najemców i 1 lokal użytkowy, położony w piwnicy. Budynek przy ul. Chopina Nr 29 nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest natomiast ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Lokal użytkowy Nr U1 znajduje się w piwnicy budynku przy ul. Chopina Nr 29. Wejście do piwnicy znajduje się
na parterze wspólnej klatki schodowej, a następnie z korytarza piwnicy jest wejście do lokalu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, w którym wydzielone jest małe pomieszczenie wc. Posadzka w lokalu jest betonowa. Ściany są tynkowane, malowane farbą emulsyjną. W lokalu są 2 małe okna dwuskrzydłowe wykonane z pcv. Na środku głównego pomieszczenia lokalu znajduje się filar, a od ściany północnej do filara przebiega belka stalowa (dwuteownik) na wys ok. 2 m. W lokalu znajduje się zlew 2-komorowy z szafką pod zlewem. Przez lokal przebiega rura wodna i pion kanalizacyjny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. i wentylację. Lokal wymaga remontu. Przedmiotowy lokal był w przeszłości wykorzystywany jako pracownia twórcza, w chwili obecnej jest pustostanem. Lokal wolny jest od obciążeń. Na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych, którzy są jednocześnie użytkownikami wieczystymi udziału w nieruchomości gruntowej wszczęte zostało postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (Obecnie zwieszone na wniosek stron).
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 listopada.
Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu winny się skontaktować w tej sprawie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 48 tel.
12 634-38-35.

3. Piąty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 465/1 o powierzchni 0,0908 ha, położonej w obrębie 90 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Szybisko, objętej KW KR1P/00210890/5.
Cena wywoławcza wynosi 165 066,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT,
Wadium wynosi 8 300,00 zł.
Opisana wyżej nieruchomość położona jest w trenie dla którego w dniu 13 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałą nr XII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko". Zgodnie z rysunkiem planu działka nr 465/1 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 10 MN.
Nieruchomość oznaczona nr działki 465/1 posiada kształt nieregularnego czworokąta zbliżonego do trapezu, o długości boków ok.: 42 m, 15 m, 44 m, 27 m. Działka leży w terenie o dużym spadku w kierunku północnym, dochodzącym w niektórych miejscach do ok. 4 m. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przedmiotowa działka znajduje się w obrębie strefy „B" ochrony uzdrowiska Swoszowice, a także w obrębie obszaru oraz na terenie górniczym „Swoszowice" utworzonym dla eksploatacji wód leczniczych. W północno - zachodniej części przedmiotowej działki stwierdzono miejsce słabego, nie skoncentrowanego wypływu wód gruntowych na powierzchnię terenu (wysięk), którego odpływ stanowi rów melioracyjny zlokalizowany wzdłuż północnej granicy działki. Wzdłuż odpływu wody gromadzi się charakterystyczny dla związków żelaza rdzawy osad, który wraz ze spływającą wodą dostaje się do rowu melioracyjnego.
Część terenu działki stanowi wąwóz o porośniętych drzewami zboczach, co stanowi swoistą enklawę zieleni tego rejonu, na którym zachodzi konieczność ochrony wartości przyrodniczych. Obszar, na którym położona jest nieruchomość wyposażony jest w następujące media: gaz, prąd, woda i kanalizacja. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z ul. Szybisko przez działkę 466/2 lub 465/2, które stanowią własność osób fizycznych, dlatego należy przeprowadzić procedurę związaną z ustanowieniem prawa służebności przechodu i przejazdu przez te działki.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17 marca 2011 r, drugi w dniu 31 maja 2011 r. trzeci w dniu 25 sierpnia 2011 r., a czwarty w dniu 8 listopada 2011 r.
Nieruchomości wolna jest od obciążeń.

4. Czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/2 o powierzchni 0,0505 ha objętej KW KR1P/00246924/4, położonej w obrębie 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jaskrowej.
Cena wywoławcza wynosi: 40 260,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT
Wadium wynosi 2 100,00 zł
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów - Węgrzynowice", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, z podstawowym przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się zabudowę jednorodzinną szeregową bądź grupową, zieleń ogrodów przydomowych, obiekty małej architektury, usługi wbudowane w budynki mieszkalne o powierzchni nieprzekraczającej 25% powierzchni całkowitej budynku, budynki gospodarcze, garaże, wewnętrzne powierzchnie komunikacyjne i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieruchomość posiada kształt nieregularny, wydłużony, położona jest w terenie płaskim, porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi drzewami liściastymi. Działka od zachodu przylega do pasa drogowego ul. Jaskrowej, od północy do ul. Kosów, natomiast od południa i wschodu sąsiaduje z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Jaskrowa. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przez działkę przebiega naziemna ( na podporach) sieć teletechniczna. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega przyłącz kanalizacji opadowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 maja 2011 r., drugi w dniu 25 sierpnia 2011 r., a trzeci w dniu 8 listopada 2011 r. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

5. Piąte przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wiatracznej, objętych KW KR1P/00350574/7:
• oznaczonej nr działki 264/4 o powierzchni 0,0860 ha. Cena wywoławcza wynosi 49 385,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 2 500,00 zł,
• oznaczonej nr działki 264/5 o powierzchni 0,0846 ha. Cena wywoławcza wynosi 48 580,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT. Wadium wynosi 2 500,00 zł.
Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza" zgodnie z którym położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U.2. z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym oraz zabudowę usługową w zakresie usług handel detaliczny, gastronomia, usługi zdrowia, rzemiosło nie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, rzemiosło lub inne usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza.
Zgodnie z ustaleniami opisanego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie ochrony środowiska określone zostały strefy sanitarne Terenów cmentarza - ZC.1 i ZC.2, w których obowiązuje między innymi zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien i innych urządzeń służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - nie posiadających podłączenia do sieci wodociągowej - w odległości 150 m ( strefa sanitarna 150 m). Odległość ta może zostać zmniejszona do 50 m (strefa sanitarna 50 m) pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.
Działki są niezabudowane, posiadają kształt regularny, położone są w terenie o niewielkim obniżeniu w stosunku do działek sąsiednich. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a po przeciwnej stronie cmentarz. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Jeziorko i ul. Wiatraczna, po terenie działek nr 297 i 264/7 stanowiących drogę dojazdową.
Nieruchomości od północy sąsiadują z ciekiem Struga Rusiecka, którego administratorem jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wszelkie planowane na nieruchomościach inwestycje, ze względu na sąsiedztwo z potokiem winny być uzgodnione w w/w Zarządem. Działki nie znajdują się w terenie zalewowym.
Przez działki przebiega sieć gazowa średnioprężna. Na przedmiotowym terenie brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej i opadowej. Głównym odbiornikiem wód opadowych jest potok Struga Rusiecka. Działki położone są w zasięgu sieci infrastruktury wodociągowej, gazowej i energetycznej, przyłączenie obiektów do infrastruktury technicznej możliwe jest na warunkach określonych przez dysponentów tych sieci.
W dziale III KW KR1P/00350574/7 wpisana jest służebność gruntowa drogi koniecznej szlakiem biegnącym od działki nr 297 do działki nr 264/1 po działce nr 264/2 (z której powstały m.in. działki nr 264/4, 264/5) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 264/1. W obecnym stanie prawnym po podziale geodezyjnym działki 264/2 służebność ta obciążą działki stanowiące przedmiot sprzedaży, jednakże ustanowiony szlak drogi koniecznej przebiega po terenie działki nr 264/6 nie będącej przedmiotem przetargu.
Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 17 marca 2011 r, drugie w dniu 31 maja 2011, trzecie w dniu 25 sierpnia 2011 r., a czwarte w dniu 8 listopada 2011 r.

6. Trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 253/2 o powierzchni 0,3010 ha, objętej KW KR1P/00229363/8 położonej w obrębie 23 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w rejonie ul. Stopki.
Cena wywoławcza wynosi 76 804,00 zł brutto, w tym 7 167,38 zł podatku VAT w stawce 23% od części nieruchomości położonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wadium wynosi 3 900,00 zł.
Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Kościelniki" zgodnie z którym w północno - wschodniej części położona jest w terenach rolniczych oznaczonych symbolem R9, natomiast południowo - zachodnia cześć działki położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN18. Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Porośnięta jest w części drzewami, krzewami oraz roślinnością trawiastą. Najbliższa sieć elektroenergetyczna, gazowa i wodna zlokalizowana jest w ul. Stopki. Na obszarze tym brak jest sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie planowanej inwestycji do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż północno - wschodniej granicy działki przepływa potok Kościelnicki. Część działki położona w terenach rolniczych znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, którą stanowi ul. Stopki. Droga polna biegnąca od ul. Stopki po terenie działki nr 411 stanowi współwłasność osób fizycznych. Gmina Miejska Kraków nie zwracała się do współwłaścicieli tej nieruchomości o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Działka nr 253/1 stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Kościelniki" położona jest w terenach tras komunikacyjnych, dróg publicznych oznaczonych symbolem KDD9. Z uwagi na fakt, iż działka ta posiada użytek „Ł" i nie jest na niej w chwili obecnej urządzona droga zachodzi konieczność ustanowienia po całej jej powierzchni służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 253/2. Jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 1073,79 zł brutto, w tym 23% podatku VAT w kwocie 200,79 zł. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości zosta przeprowadzony w dniu 6 września 2011 r., a drugi w dniu 17 listopada 2011 r.

7. Piąty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 103/2 o powierzchni 0,1009 ha, położonej w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Rumiankowej, objętej KW KR1P/00386864/8.
Cena wywoławcza wynosi 109 593,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 5 500,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.01.2009 r. decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/271/09 działka może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja ta jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. IV p. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.
Działka nr 103/2 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, ma kształt nieregularny. Położona jest w terenie płaskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezagospodarowanych przestrzennie w części zadrzewionych. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Na przedmiotowym terenie brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej. Do czasu wybudowania kanalizacji, odprowadzenie ścieków można rozwiązać w oparciu o szczelny, okresowo wybieralny zbiornik. Przyłączenie budynku do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W południowej części działki znajduje się słup sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przez południowo-zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Rumiankowa. Działy III i IV KW KR1P/00386864/8 nie zawierają wpisów.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 29 marca 2011 r., drugi w dniu 28 czerwca 2011 r., trzeci w dniu 6 września 2011 r., a czwarty w dniu 17 listopada 2011 r.

8. Siódmy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 71/10 o powierzchni 0,1063 ha, położonej w obrębie 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego, objętej KW KR1P/00283093/0.
Cena wywoławcza wynosi 110 331,00 zł. brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 6 000,00 zł

Obszar, w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Branice - Dwór", zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej - oznaczonych symbolem 5MN.
Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Położona jest w terenie płaskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz terenów niezagospodarowanych przestrzennie, w części zadrzewionych. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i drzewami. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć gazowa średnioprężna Dn 40 oraz elektroenergetyczna niskiego napięcia na podporach. Ponadto od północno - zachodniego narożnika działki w kierunku wschodniej granicy przebiega sieć telekomunikacyjna na podporach. Miejska sieć wodociągowa zlokalizowana jest na terenie działki nr 71/7 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Na obszarze tym brak jest kanalizacji miejskiej oraz opadowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego. W dziale III KW KR1P/00283093/0 wpisana jest służebność gruntowa drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych nr działek 77 i 78 obr. 36 po terenie obecnej działki nr 71/11 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Służebność ta nie obciąża nieruchomości oznaczonej nr działki 71/10 będącej przedmiotem zbycia.
Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24 września 2010 r. drugi w dniu 2 grudnia 2010 r., trzeci w dniu 5 kwietnia 2011 r., czwarty w dniu 30 czerwca 2011 r., piąty w dniu 6 września 2011 r., a szósty w dniu 17 listopada 2011 r.

Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 19 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. 19
poz. 1 - godz. 9.00
poz. 2 - godz. 10.00
poz. 3 - godz. 10.30
poz. 4 - godz. 11.00
poz. 5 - godz. 11.30
poz. 6 - godz. 12.00
poz. 7 -godz. 12.30
poz. 8 -godz. 13.00
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 stycznia 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Krakowa.
- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 16 stycznia 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.15
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. 3-8 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.
Sprzedaż lokali użytkowych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
Ze sprzedażą lokali użytkowych wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.
Rozliczenie ceny lokalu użytkowego wraz z ceną udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata i opłaty roczne opodatkowane są według stawki 23% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT (dot. poz. 3-8), pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (dot. poz. 1 i 2) wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 M A P Y

 

Kraków, dnia 16.12. 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15