Dokument archiwalny
Z A W I A D O M I E N I E

 

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar użycia na cel inny niż ten, na który ją wywłaszczono nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 652/4 (powstałej miedzy innymi z parcel cz. l.kat. 721/2, o pow. 0,0539 ha, obj. Lwh 393 Borek Fałęcki i cz. l.kat. 722/4, o pow. 0,6192 ha, obj. Lwh 393 Borek Fałęcki) położnej w obrębie 68 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Banachiewicza 1.
W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o przysługującym roszczeniu do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, iż spadkobiercom poprzednich właścicieli przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29.

 

Przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia o wywłaszczeniu nr USW Wł.1/112/62 z dnia 30.08.1962 r. Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, Urząd Spraw Wewnętrznych.

 

W przypadku niezłożenia przez spadkobierców poprzednich właścicieli wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa /art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15
 

Dziennik zmian komunikatu:


2012-03-30 00:00:09
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Przeniesiono do archiwum
2011-12-15 09:03:14
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-12-15 09:02:25
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Publikacja