Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 04 października 2011 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.16.2011 o stwierdzeniu uchybienia terminu przewidzianego do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1/4/2011 z 10 stycznia 2011 r., znak: AU-01-2-MUR.736-31/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gołaśka (km lokalny 0+000,00) do ul. Gromady Grudziąż (km lokalny 0+114,93) w Krakowie jako drogi gminnej klasy dojazdowej „KD" wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i przebudową zjazdów.
Ww. postanowienie Wojewody Małopolskiego jest ostateczne.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 - w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury - pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1430 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.
Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, a także na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-10
Data publikacji:
2011-10-10
Data aktualizacji:
2011-10-10