Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2-BSP.736-18/10


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 08.09.2011r. wydał postanowienie w oparciu o art. 113§1 w związku z art. 126 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 05.11.2010r. Nr 5/736/10, znak: AU-01-2-BSP.736-18/2010, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowa ulic Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego jako dróg kategorii powiatowej o parametrach klasy G i klasy Z i ul. Czerwone Maki jako drogi gminnej o parametrach klasy L, rozbudowa skrzyżowania ulic Kapelanka - Brożka (drogi kategorii powiatowej klasy Z) i ul. Grota - Roweckiego, rozbudowa skrzyżowań w ciągu ul. Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej oraz budowa ekranów akustycznych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej, dwóch podstacji trakcyjnych z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej, systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej oraz przebudowa sieci uzbrojenia: kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Brożka i Drukarskiej i potoku Zakrzowieckiego, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru".

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-09-20
Data publikacji:
2011-09-20
Data aktualizacji:
2011-09-20