Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
Starosta Wielicki
zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tomasza Trzaskalika w dniu 23.08.2011r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych 8KDD - początek na skrzyżowaniu z drogą 7 KDD w km 0+000,00, koniec na skrzyżowaniu z ul. Glogera km 0+366,21 oraz odcinku drogi gminnej 7KDD - odcinek I - początek na skrzyżowaniu z drogą 8KDD od km 0+ 000,00 do km 0+206,00 w kierunku drogi wewnętrznej (północnym) oraz odcinek II - początek na skrzyżowaniu z drogą 8 KDD km 0+000,00 do km 0+115,79 w kierunku drogi wewnętrznej pożarowej(południowym), wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji opadowej w rejonie ulicy Pękowickiej i Glogera w Krakowie".
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Od postanowienia służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-25
Data publikacji:
2011-08-25
Data aktualizacji:
2011-08-25