Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

BGN.7330-12/10

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.08.2011r. Starosta Wielicki wydał decyzję BGN.7330-12/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa ulicy Jerzego Smoleńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia (sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami)".

Inwestycja projektowana jest na działkach nr:
208/11(208/7), 208/13(208/8), 208/1, 3/4, 197/1(197), 154/7(154/4), 154/6(154/4), 474/1(474), 475/1(475), 96/10(96/6), 96/8(96/3), 154/5, 91/1(91), 95/1(95), 469/4(469/1), 93/5(93/1), 90/5(90/3), 3/1, 252/1(252), 97/5(97/2), 81/2(81/1), 79/2(79/1), 56/4(56), 56/5(56), 97/3(97/1), 52/6(52/3), 51/1(51), 49/7(49/2), 239/7(239/4), 238(238/1), 237(237/1), 236(236/1), 480(480/1), 482/1(482), 483/1(483), 189/22(189/8), 189/7, 189/20(189/6), 189/26(189/17), 189/24(189/16), 189/18(189/5), 208/15(208/10), 251, 214/1(214), 213/1(213), 212/1(212), 209/5(209/1), 207/1(207), 206/10(206/5), 206/6(206/1), 199/5(199/1), 199/9(199/3), 476/1(476), 472/1(472), 47/3(47/2), 65/3(65), 65/4(65), 66, 478/1(478), 62/1(62), 59/1(59), 58/5(58/1), 54/3(54), 53/7(53/2), 53/3(53/1), 4/25(4/11), 4/23(4/10), 12/1(12), 1/32(1/18), 1/30(1/10), 1/28(1/8), 1/24(1/6), 1/22(1/5), 1/26(1/7), 4/29(4/18), 4/17, 4/27(4/15) obręb 89 Podgórze obręb 89 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze (działki, które uległy podziałom podano w nawiasach).

Jednocześnie inwestycją objęto działki:
- 236/2(236), 480/2(480), 209/6(209/1), 209/2, 483/2(483), 189/9, 189/21(189/6), 130/3, 208/3, 208/2, 208/9, 208/14(208/8), 195/4, 206/4, 206/2, 207/2(207), 95/2(95), 93/6(93/1), 90/6(90/3), 90/4, 97/4(97/1), 99, 98, 65/5(65), 478/2(478), 51/2(51), 52/7(52/3), 49/8(49/2), 59/2(59), 54/4(54), 53/8(53/2), 53/4(53/1), 4/26(4/11), 4/24(4/10), 4/30(4/18), 4/28(4/15), 4/16 obr. 89 Podgórze
-zajęte pod przebudowę sieci energetycznej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
- 4/26(4/11), 53/4 (53/1) obr. 89 Podgórze zajęte pod przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
- 56/6(56) obr. 89 Podgórze objęte przebudową przyłącza wody poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
- 130/3 66, obr. 89 Podgórze objęte przebudową dróg innych kategorii położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
- 97/4(97/1) objęte rozbiórką części drewnianej budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Kraków:
- z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna: 154/7(154/4), 154/6(154/4), 96/10(96/6), 96/8(96/3), 95/1(95), 469/4(469/1), 93/5(93/1), 90/5(90/3), 97/5(97/2), 81/2(81/1), 79/2(79/1), 97/3(97/1), 52/6(52/3), 51/1(51), 49/5(49/2), 239/7(239/4), 238/1(238), 237/1(237), 236/1(236), 480/1(480), 482/1(482), 483/1(483), 214/1(214), 213(213/1), 212/1(212), 209/3(209/1), 206/8(206/2), 206/10(206/5), 206/6(206/1), 199/5(199/1), 47/3(47/2), 65/1(65), 478/1(478), 62/1(62), 59/1(59), 58/3(58/1), 54/1(54), 4/25(4/11), 4/23(4/10), 12/1(12), 1/32(1/18), 1/30(1/10), 1/28(1/8), 1/24(1/6), 1/22(1/5), 1/26(1/7), 4/29(4/18) obręb 89 Kraków Podgórze (działki, które uległy podziałom podano w nawiasach).
- z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna, o ile przejście własności na rzecz Gminy Kraków nie nastąpiło na mocy art. 60 lub 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U z 1998r. nr 133 poz. 872/ działki nr: 3/1, 3 /4, 53/3(53/1), 53/5(53/2), 91/1(91), 154/5, 199/9(199/3), 207/1(207), 208/1, 251, 472/1(472), 474/1(474), 475/1(475), 476/1(476) obręb 89 Kraków Podgórze,

Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego).

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu przedmiotowej decyzji na tablicach i stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 


Otrzymują:
1. Strony postępowania wg wykazu stron.
2. aa

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-18
Data publikacji:
2011-08-18
Data aktualizacji:
2011-08-18