Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-06-10)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 26.05.2011 r. do 15.06.2011 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 43/4 o powierzchni 0,0041 ha, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Dożynkowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

od 27.05.2011 r. do 16.06.2011 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 347/1 położonej przy ul. Stróża Rybna 14 obręb 15 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Saska" oraz osób fizycznych.

od 30.05.2011 r. do 19.06.2011 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 347/4 położonej przy ul. Stróża Rybna 12 obręb 15 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Saska" oraz osób fizycznych.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 8/71 położonej przy ul. Nowohuckiej 41 obręb 17 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Lipska" w upadłości oraz osób fizycznych.
- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1. niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Tynieckiej, oznaczone nr działek 430/6 o powierzchni 0,1391 ha, 430/7 o powierzchni 0,1527 ha, objęte KW KR1P/00191103/2, które zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/879/10 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 25.03.2010 r. mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi z wbudowanymi garażami,
2. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S-1 o powierzchni użytkowej 182,20 m2, położony w budynku mieszkalnym oznaczonym Nr 17 przy ul. Dietla w Krakowie, objęty KW KR1P/00413889/8, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 158/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 32 o powierzchni 0,0390 ha, położonej w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00299344/0,
- oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 33/5 o powierzchni 0,0336 ha, położoną w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Torfowej, objętą KW KR1P/00225003/9.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 31.05.2011 r. do 20.06.2011 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 363/9 położonej przy ul. Lipskiej 57 obręb 19 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Lipska" w upadłości oraz osób fizycznych.

od 01.06.2011 r. do 21.06.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 560/4 o pow. 0,4605 ha obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 113 w Krakowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym ul. Kazimierza Wielkiego 113 w Krakowie na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast" z siedzibą w Krakowie ul. Kazimierza Wielkiego 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 1/4 obr. 8-Podgórze, ul. Praska, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 85/14 obr. 50-Podgórze, ul. Wolska, na cele: handel, chodnik - dojście (droga dojazdowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

od 03.06.2011 r. do 23.06.2011 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 509/2 o pow. 48 m2, obręb 39 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kąkolowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 06.06.2011 r. do 26.06.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• lokal użytkowy, oznaczony Nr U1 o powierzchni użytkowej 7,94 m2 położony w budynku mieszkalnym w Krakowie w os. Na Stoku 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 kwietnia 2103 r. udziału wynoszącego 5/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 217 o pow. 0,0849 ha położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00086530/5,
• garaż oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 16,46 m2, położony w zespole garaży przylegającym do budynku mieszkalnego Nr 33 przy ul. Siemaszki, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości gruntowej, na której jest położony, oznaczonej nr działki 289/1 o powierzchni 0,0124 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00341034/4.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. części działki nr 98/53 obr. 31-Podgórze, ul. Miłkowskiego, na cele: wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa) oraz zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie) na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 456/101 oraz część działki nr 456/167 obr. 49 - Podgórze, ul. Macedońska, na cel garaż oraz droga dojazdowa na rzecz osób wymienionych w wykazie , 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 29/171 obr. 57 - Podgórze, ul. Ćwiklińskiej, na cel fragment placu manewrowego - drogi dojazdowe (plac manewrowy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 91/4 obr. 94 - Podgórze, ul. Landaua, na cel dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 294/7 obr. 10 - Nowa Huta, ul. Poległych w Krzesławicach, na cel handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 240/7 obr. 44 - Nowa Huta, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, w celu wybudowania zjazdu i użytkowanie jako dojście/droga dojazdowa oraz zieleń przydomowa, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie , 1 pozycja na wykazie,
7. części działki nr 751/3 obr. 2-Krowodrza, rejon ul. Złoty Róg, na cel: zieleń rekreacyjna (rolniczy do 1000 m2 włącznie) na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 08.06.2011 r. do 28.06.2011 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane nieruchomości gruntowe:
1. składająca się z działki ewidencyjnej nr 1/262 o powierzchni 0,0131 ha,
2. składająca się z działki ewidencyjnej nr 1/263 o powierzchni 0,0126 ha,
położone w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ul. Budziszyńskiej, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 09.06.2011 r. do 29.06.2011 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 24/3 o powierzchni 0,0029 ha, położona w obrębie 33 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Gaik, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 30.05.2011 r. do 19.06.2011 r.
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11 o całkowitej powierzchni 10,5143 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-06-10
Data publikacji:
2011-06-10
Data aktualizacji:
2011-06-10