Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

AU-01-1.6740.4.9.2011.MSO Kraków, dnia 14.04.2011r.


Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 30.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ul. Głogowej do parametrów ulicy lokalnej w kategorii drogi gminnej (na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Turowiec w km 0+000,00 - 0+381,83) i rozbudowa ul. Turowiec do parametrów drogi dojazdowej w kategorii drogi gminnej (na odcinku od ul. Głogowej do Koscioła w Krakowie w km 0+000,00 - 0+170,21) wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Głogowej z ul. Turowiec, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz przebudowa ul. Górnickiego w zakresie: włączenia ul. Głogowej, włączenia kanalizacji deszczowej do potoku Bibiczanka i przebudowy sieci gazowej;
na częściach działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji
(w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) nr: 13/9 (13/13), 122 (122/1), 203 (203/6), 114/46, 202 obr.30 Kraków - Krowodrza oraz na częściach działek położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) nr: 13/9 (13/14), 13/9 (13/15), 101/88, 101/87, 114/58, 191/1 obr.30 Kraków - Krowodrza".

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości (pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję):
Jednostka ewidencyjna Kraków - Krowodrza obręb 30:
 Działka nr 13/9, dzieli się na działki nr: 13/13, 13/14 i 13/15,
 Działka nr 122, dzieli się na działki nr: 122/1 i 122/2,
 Działka nr 203, dzieli się na działki nr: 203/6, 203/7 i 203/8
Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu kolidującego z wnioskowaną inwestycją:
Jednostka ewidencyjna Kraków - Krowodrza obręb 30:
 Działka nr 13/14 powstała z podziału działki 13/9 - niezbędna przebudowa sieci gazowej (pow.54 m2, dł.9m, szer.6m),
 Działka nr 13/15 powstała z podziału działki 13/9 - niezbędna przebudowa sieci kanalizacji deszczowej (pow. 110m2, dł.18,4m, szer.6m),
 Działka nr 191/1- niezbędne włączenie kanalizacji deszczowej do potoku Bibiczanka (pow.33 m2, dł.5,5m, szer.6,1m)
Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy dróg innej kategorii:
Jednostka ewidencyjna Kraków - Krowodrza obręb 30:
 Działka nr 101/88 (pow. 210m2, dł.21m, szer.10m),
 Działka nr 101/87 (pow.72 m2 , dł.6,3m, szer.11,4m),
 Działka nr 114/58 (pow.29 m2 ,dł.6,5m, szer.4,5m)

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia zarówno w formie pisemnej jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, telefon: 616 8050.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2011-04-20
Data publikacji:
2011-04-20
Data aktualizacji:
2011-04-20