Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-12-24_cz1)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 07.12.2010 r. do 27.12.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3082/2010 z dnia 02.12.2010r.
- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3083/2010 z dnia 02.12.2010r.
 obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców powstałego w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3081/2010 z dnia 02.12.2010r.

od 08.12.2010 r. do 28.12.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki ewidencyjne nr: 170/3 o pow. 0,0074 ha i 170/4 o pow. 0,0014 ha położone w obrębie 34 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Zalesie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 841/315, obręb 10 - Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa oraz garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 120/18, obręb 12 - Podgórze, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki 202/4, obręb 14 - Podgórze, na cele: miejsca postojowe i droga dojazdowa, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. udział wynoszący 1/16 część w działce nr 226/2, obręb 17 - Śródmieście na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 09.12.2010 r. do 29.12.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 30/1 o powierzchni 0,0537 ha, położona w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Szerokiej 39, przeznaczona do sprzedaży prawa własności na rzecz jej użytkownika wieczystego.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 216/20 o pow. 657 m2 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Centralnej, przeznaczona do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące część działki nr 323/2 obr. 101-Podgórze, na cel: budynek magazynowy (prowadzenie działalności niezarobkowej, w szczególności kulturalnej, oświatowej) na rzecz Domu Kultury „Podgórze", 1 pozycja na wykazie.

od 10.12.2010 r. do 30.12.2010 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 50/16, obręb 52 - Podgórze, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 33/4, obręb 4 - Krowodrza, na cel: zieleń przyblokowa (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spasowskiego, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 13/1 obr. 119 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej - na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 i 15 usytuowanych w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie - na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (z późn. zm.).

od 14.12.2010 r. do 03.01.2011 r.
- przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 25 lat na rzecz Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a, na zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 48 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,5198 ha, zabudowanej budynkiem dawnego kina „Światowid", stanowiącej własność Województwa Małopolskiego w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem na prowadzenie Oddziału w Krakowie - Muzeum PRL.

od 17.12.2010 r. do 06.01.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Laskowej składającą się z działki oznaczonej nr 283/3 o powierzchni 0,1431 ha, objętej KW KR1P/00458770/8, oraz udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej nr działki 283/4 o powierzchni 0,0182 ha, objętej KW KR1P/00344138/4. Zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/3859/08 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 24 października 2008 r. działka nr 283/3 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem, natomiast działka nr 283/4 stanowi drogę dojazdową,
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 103/2 o powierzchni 0,1009 ha, objętą KW KR1P/00386864/8, położoną w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Rumiankowej, która zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 102, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Bogucickiej, objęte KW KR1P/00025354/2, oznaczone nr działek 155/3 o powierzchni 0,0890 ha, 155/4 o powierzchni 0,0890 ha, 155/5 o powierzchni 0,0890 ha, 155/6 o powierzchni 0,0890 ha, 155/7 o powierzchni 0,0865. Zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/3451/2005 z dnia 27.12.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 155/3, 155/4, 155/5, 155/6 mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi, natomiast działka nr 155/7 została wydzielona jako wewnętrzna droga dojazdowa,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 189/11 o powierzchni 0,6396 ha (przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 23MW(n), 189/13 o powierzchni 1,2527 ha (przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem między innymi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz terenów sportu i rekreacji 17MN(w), 189/14 o powierzchni 0,2519 ha (przeznaczoną pod usługi komercyjne 29U(c), położone w obrębie 89, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Smoleńskiego, objęte KW KR1P/00182070/5 Obszar w skład, którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice - Wschód",
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 512/7 o powierzchni 0,0423 ha, objętą KW KR1P/00249180/7 położoną w obrębie 6, jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ul. Dukatów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności oznaczonej symbolem MW,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Krzewowej, oznaczone nr działek 437/2 o powierzchni 0,1166 ha, 437/3 o powierzchni 0,1538 ha, objęte KW KR1P/00191586/1. Zgodnie z decyzjami nr AU-2/7331/1431/09 i nr AU-2/7331/1432/09 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 20.05.2009 r. nieruchomości mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi z garażami,
• garaż położony w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców, oznaczony Nr G-8 o powierzchni użytkowej 13,96 m2, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr działki 116/8 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działkę nr 182/2, obręb 21 - Podgórze, na cele: dojście i dojazd do posesji oraz zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. udziały wynoszące 1/32 w działce nr 456/168, obręb 49 - Podgórze, na cel: droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,

od 20.12.2010 r. do 09.01.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki: nr 535 o pow. 0,0857 ha, obręb 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Kieleckiej 12, na rzecz Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie ul. Nadwiślańska 17 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 21.12.2010 r. do 10.01.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 26, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Pysocice, oznaczoną nr działki 184/2 o powierzchni 0,0305 ha, objętą KW KR1P/00339076/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Kościelniki" opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. 23,
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ulicy Orlej, oznaczoną nr działki 417/7 o powierzchni 0,2665 ha, objętą KW KR1P/ 00273609/8, zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/3249/06 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 5 grudnia 2006 r. nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wiatracznej, oznaczone nr działek 264/3 o powierzchni 0,0878 ha, 264/4 o powierzchni 0,0860 ha, 264/5 o powierzchni 0,0846 ha, objęte KW KR1P/00350574/7, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Ruszcza" opisane wyżej nieruchomości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o symbolu MN/U.2,
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Balickiej, oznaczoną nr działki 86/8 o powierzchni 0,1173 ha objętą KW KR1P/00183005/6, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o symbolu MN,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ulicy Przegorzalskiej objęte KW KR1P/00212780/5 i KR1P/00210894/3 oznaczone nr działek: 314/1 o powierzchni 0,0630 ha, 314/2 o powierzchni 0,0631 ha, 314/3 o powierzchni 0,0631 ha, 314/4 o powierzchni 0,0630 ha oraz 314/5 o powierzchni 0,0721 ha. Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Przegorzały" zatwierdzonego uchwałą Nr LXXXVII/1132/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonym symbolem 2MNU,
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 90 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Szybisko składającą się z działki oznaczonej nr 465/1 o powierzchni 0,0908 ha, objętej KW KR1P/00210890/5. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała Nr XII/87/03 Rady miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.) nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- obejmujący nieruchomość lokalową oznaczoną nr 26 znajdującą się w budynku położonym w Krakowie na os. Przy Arce 13, której udział w wysokości 4/6 części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Bliższe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, pok. 104.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 583/3 o pow. 0,1971 ha obręb 42, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Henryka Pachońskiego 14 w Krakowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały-Zachód" z siedzibą przy ul. Henryka Pachońskiego 8 w Krakowie oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 20/17 o pow. 1,5244 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00308553/5 położonej na os. Tysiąclecia 3, 5, 6, 10 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice" z siedzibą w Krakowie na os. Tysiąclecia 42 oraz osób fizycznych, którzy są jej użytkownikami wieczystymi.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3230/2010, Nr 3231/2010, Nr 3232/2010, Nr 3233/2010 i Nr 3234/2010 z dnia 17.12.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3235/2010 z dnia 17.12.2010r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 420 o pow. 0,3962 ha, położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Lilli Wenedy 11, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz jej użytkowników wieczystych w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nowy Prokocim".

od 22.12.2010 r. do 11.01.2011 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 214/15 obr. 17-Śródmieście, na cel: warstwa dociepleniowa, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 14/1 obr. 29-Podgórze, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 308/60 obr. 55-Podgórze, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 124/11 obr. 30-Podgórze, na cel: handel, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. działkę nr 232/53 obr. 57-Podgórze, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. działkę nr 505 obr. 88-Podgórze, na cele: dojście i dojazd (droga dojazdowa) oraz zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 214/26 obr. 30-Podgórze, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 66/3 obr. 98-Podgórze, na cel: prowadzenie działalności gospodarczej - skup metali kolorowych i złomu oraz wywóz śmieci (usługi), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9. części działek nr 116/14 i 116/36 obr. 11-Podgórze, na cel: garaż i droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
10. działkę nr 841/163 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa/dojście, mieszkalny wraz zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego - fragment domu, ganek i schody oraz działkę 841/133 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa/dojście, obręb 10-Nowa Huta, , na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
11. część działki nr 66/9 obr. 2-Nowa Huta, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
12. część działki nr 78 obr. 44-Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
oraz na czas oznaczony 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, obejmujący część działki nr 178 obr. 34-Podgórze, na cel: zaplecze budowy, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.12.2010 Nr 3264/2010, Nr 3263/2010 oraz Nr 3265/2010 (lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi),
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3562/2010 z dnia 20.12.2010r.

od 23.12.2010 r. do 12.01.2011 r.
- obejmujący nieruchomość zabudowaną, w której znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3266/2010 z dnia 21.12.2010r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 75 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Fedkowicza objęte KW KR1P/00299972/1 na których zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne z garażami: - o pow. 0,1269 ha składająca się z działek nr 6/7 o pow. 0,0488 ha i 6/11 o pow. 0,0781 ha, o pow. 0,1076 składająca się z działek nr 6/6 o pow. 0,0503 ha i 6/10 o powierzchni 0,0573 ha, o pow. 0,0880 ha składająca się z działek nr 5/4 o pow. 0,0470 ha, 6/5 o pow. 0,0219 ha i 6/9 o pow. 0,0191 ha, oznaczoną nr działki 5/3 o powierzchni 0,0853 ha,
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kąkolowej, oznaczone nr działek 508/1 o pow. 0,2844 ha, 509/1 o pow. 0,2974 ha, oraz nieruchomość o pow. 0,2077 ha składającą się z działek oznaczonych nr 507/2 o pow. 0,1359 ha i nr 510/2 o pow. 0,0718 ha,, objęte KW KR1P/00196164/2, zgodnie z decyzjami nr AU-2/7331/4365/08 z dnia 28.11.2008 r. nr AU-2/7331/855/09 z dnia 26.03.2009 r. nr AU-2/7331/856/09 z dnia 26.03.2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomości mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi z lokalami handlowo - usługowymi oraz wbudowanymi garażami.
• lokal użytkowy, oznaczony nr U-7 o powierzchni użytkowej 115,94 m2 położony w budynku w os. Willowym Nr 30 w Krakowie wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 90/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 113/13 o pow. 0,0492 ha położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00448823/2
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 260/8 o pow. 0,0025 ha oraz nr 260/5 o pow. 0,0024 ha położona w obrębie 49 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Dolińskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 128/2.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od 10.12.2010 r. do 30.12.2010 r.
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

od 17.12.2010 r. do 06.01.2011 r.
- dotyczące dwóch części (każda o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5143 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazach.
- dotyczący części (o powierzchni 0,1070 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/4, o całkowitej powierzchni 0,4997 ha, obręb 48, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.
- dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 271/4, o powierzchni 0,0036 ha, obręb 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

od 22.12.2010 r. do 11.01.2011 r.
- dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Łowińskiego, oznaczonych jako: działka ewidencyjna nr 165/35, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objęta księgą wieczystą KR1P/00160386/3 oraz udział 1/20 części działki nr 165/17, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00211050/2 - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.
- dotyczący części nieruchomości o pow. 16 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka
nr 101/1 o całkowitej pow. 0,2065 ha, obr. 43, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą Kw Nr 202198 - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-23
Data publikacji:
2010-12-24
Data aktualizacji:
2010-12-24