Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-12-03)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 


od 16.11.2010 r. do 06.12.2010 r.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 76/3 o pow. 0,0556 ha obręb 145 jed. ewid. Śródmieście, położonej w Krakowie przy ulicy Retoryka 19, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Piast" w Krakowie oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi.

od 17.11.2010 r. do 07.12.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2874/2010 z dnia 10.11.2010 r.

od 18.11.2010 r. do 08.12.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący udział Gminy Miejskiej Kraków wynoszący 21/80 części zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Halickiej Nr 14 A, składającej się z działek oznaczonych nr 89/5 o powierzchni 0,2576 ha i nr 90/1 o powierzchni 0,0790 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00003674/1, położonej w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Śródmieście.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 25 o powierzchni 0,1191 ha położoną w obrębie 49, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Brzezińskiego, objętą KW KR1P/00358210/4.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 19.11.2010 r. do 09.12.2010 r.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 67/12 o pow. 0,2150 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00298202/6 położonej na os. Niepodległości 16 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, którzy są jej użytkownikami wieczystymi.

od 20.11.2010 r. do 10.12.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr: 423/2 o pow. 0,0083 ha położona w obrębie 13 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Rękawka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej.

od 22.11.2010 r. do 12.12.2010 r.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 214/11 o pow. 0,1780 ha obręb 8 jed. ewid. Nowa Huta, położonej w Krakowie na Os. Kazimierzowskim nr 4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka" oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2896/2010 z dnia 16.11.2010 r.


od 23.11.2010 r. do 13.12.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe, oznaczone nr działek 520/1 o powierzchni 0,0185 ha i 520/2 o powierzchni 0,0260 ha, położone w obrębie 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Żmujdzkiej, objęte KW KR1P/00187397/8. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 17.11.2010 r. do 07.12.2010 r.
- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 105 o pow. 0,0349 ha obręb 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Politechniki Krakowskiej.

od 19.11.2010 r. do 09.12.2010 r.
- nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym przy ul. Halickiej nr 3, oznaczoną nr działki 14/2 o powierzchni 0,0430 ha, położoną w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętą KW KR1P/00211025/8,
• lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 22 m², położony w budynku przy ul. Zarzecze Nr 59 w Krakowie objęty Kw KR1P/00081842/0 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 621/1 o powierzchni 0,0332 ha, położonej w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00081840/6.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 22.11.2010 r. do 12.12.2010 r.
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-03
Data publikacji:
2010-12-03
Data aktualizacji:
2011-02-24