Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

AU-01-2-MUR.73532-1084/10 Kraków, dnia 09.11.2010r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61§ 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118), zawiadamia się, że w dniu 30.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Panią Joannę Niedziałkowska Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Armi Kraków wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w zakresie budowy i przebudowy: jezdni, chodników, skrzyżowań (z ulicami Ciepłą, Kierzkowskiego, Szylinga i Siarczaną), zjazdów; budową i przebudową odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia wraz z zasilaniem; przebudową i zabezpieczeniem sieci NN, przebudową sieci wodociągowej i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej na działkach nr 1049, 817, 1047/5, 1045, 1042/7 obr 67 Kraków-Podgórze (odc. od ul. Jugowickiej do ul. Siarczanej).

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3 tel. 616-81-14. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Godziny przyjęcia stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek - od godz. 8-ej do godz.15-ej.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-09
Data publikacji:
2010-11-09
Data aktualizacji:
2010-11-09