Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.RJ.7627-217/09


                                                                                          Obwieszczenie
                                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego „F" w ramach zamierzenia dotyczącego „Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wolnostojącymi budynkami usługowymi, nadziemnymi miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych, budową zjazdów publicznych wraz z infrastrukturą techniczną" zlokalizowanego przy ulicy Sosnowieckiej, Stawowej na działkach nr 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 804/2, 805/2, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808/1, 808/2, 808/3, 809, 810 876, 833, 818, 383, 397, 385, 396, 387, 388,386 obr. 34 Krowodrza w Krakowie.


Decyzja ta została wydana na wniosek spółki Sobiesław Zasada S.A. ul.Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków działającej przez pełnomocnika P. Mateusza Legutko Agencja Projektowa A4 Sp. j. -Nowy Sącz po ponownym rozpatrzeniu sprawy z godnie z decyzją z dnia 28.12.2009 r znak SKO.60/6211/2009/OŚ Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie..
Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504w godzinach: poniedziałek - piątek: 730 - 1530.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 18.10.2010 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-10-18
Data publikacji:
2010-10-18
Data aktualizacji:
2010-10-18