Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-EŁY.7331-1559/10 Kraków, dnia 27.07.2010r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia węzła „Igołomska" w ciągu drogi ekspresowej S-7 przy ul. Na Niwach, wzdłuż Kanału Południowego w Krakowie. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej") - odcinek od węzła „Rybitwy" do węzła „Igołomska" wraz z budową węzłów, budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S-7 na odcinku od węzła „Bieżanów" do węzła Igołomska oraz budowa wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami" - dz. nr 98/2 obr.43 Nowa Huta; dz. nr 363, 454/1, 454/2, 403, 404, 405, 406, 411, 26, 3 obr.46 Nowa Huta .


wydano następujące postanowienie:
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.07.2010r. znak: AU-02-1-EŁY.7331-1559/10 o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Zielona Mogiła" do udziału w postępowaniu na prawach strony.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-28
Data publikacji:
2010-07-28
Data aktualizacji:
2010-07-28
 

Dziennik zmian komunikatu: