Dokument archiwalny
POSTANOWIENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1-AFU.7331-1953/09 Kraków, dnia 27.04.2010r.

 


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 § 1 i art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii SN-15 kV wraz ze stacja transformatorową słupową 15/0,4 kV, linią kablową NN dla zasilania budynku jednorodzinnego wolnostojącego oraz powiązanie projektowanej stacji transformatorowej z istniejącą linia napowietrzną NN na działkach nr 241, 242/5, 243/1, 235, 287/1 obr. 5 Podgórze przy ulicy Widłakowej w Krakowie"

nakłada się na Pana Piotra Michalskiego, Kraków, ul. Jodłowa 35 działającego przez pełnomocnika Panią Marię Laszczyk

obowiązek przedłożenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa

• decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), do wydania której właściwy jest Marszałek Województwa Małopolskiego - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jednocześnie informuje się, że w razie bezskutecznego upływu terminu sprawa zostanie rozpoznana bez żądanego dowodu w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.08.2009r. do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii SN-15 kV wraz ze stacja transformatorową słupową 15/0,4 kV, linią kablową NN dla zasilania budynku jednorodzinnego wolnostojącego oraz powiązanie projektowanej stacji transformatorowej z istniejącą linia napowietrzną NN na działkach nr 241, 242/5, 243/1, 235, 287/1 obr. 5 Podgórze przy ulicy Widłakowej w Krakowie".
W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Architektury i Urbanistyki UMK pismem z dnia 15.02.2010r. zwrócił się do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie o zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji w nawiązaniu do treści art. 54 pkt 2 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7171 z późn. zm.).
W odpowiedzi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pismem z dnia 01.03.2010r. znak: DIK-KRA-47-120/10 poinformował, iż z uwagi na lokalizację przedmiotowej inwestycji w 50-cio metrowej strefie ochronnej prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, przed pozytywnym uzgodnieniem projektu decyzji ULICP Inwestor winien uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów określonych w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) w MZMiUW.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wykładnię prawną Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (organu odwoławczego dla uzgodnień dokonywanych przez MZMiUW) zawartą w postanowieniu z dnia 17 listopada 2009 r. znak: KZGW-po-485/8435/09/TK, przekazanym przez MZMiUW pismem z dnia 15 stycznia 2010 r. znak: UEK-53-3/10 należało stwierdzić, że brak żądanego dowodu może uniemożliwić dokonanie pozytywnego uzgodnienia przez w/w organ, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 §1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

 

Otrzymują:
1. Strony wg odrębnego wykazu
2. a/a


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-05
Data publikacji:
2010-07-05
Data aktualizacji:
2010-07-05