Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-06-11)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 28.05.2010 r. do 17.06.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1140/2010 z dnia 21 maja 2010r.

od 09.06.2010 r. do 29.06.2010 r.
- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
- garaż położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Górka Narodowa nr 118, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczony Nr G1 o powierzchni użytkowej 29,75 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 30/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 183 o powierzchni 0.3231 ha, obręb 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00307798/7,
- garaż położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Górka Narodowa nr 118 A, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczony Nr 1 o powierzchni użytkowej 30,08 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 30/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 183 o powierzchni 0.3231 ha, obręb 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00307798/7.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808, 12 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 /4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 04.06.2010 r. do 24.06.2010 r.
- dotyczący części nieruchomości o pow. 16 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 101/1 o całkowitej pow. 0,2065 ha, obr. 43, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą Kw Nr 202198 - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

od 08.06.2010 r. do 28.06.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna
nr: 33 obręb 41 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej w Krakowie przy ulicy J.Conrada przeznaczonej przez Skarb Państwa do zbycia w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-11
Data publikacji:
2010-06-11
Data aktualizacji:
2010-06-11