Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2713/09 Kraków, dnia 20.05.2010 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału sanitarnego i rurociągów tłocznych w ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Powstania Styczniowego oraz na terenach zielonych w rejonie torów kolejowych na os. Olszanica w Krakowie wraz z przebudową kanału sanitarnego w ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie, na działkach nr 340, 258/2 obr. 48 Krowodrza, nr 263, 242/2, 242/11, 245 obr. 49 Krowodrza, nr 47, 46, 45, 44, 43, 42/2, 27/2, 27/1, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11/2, 3/1, 3/2, 353/2, 354, 345, 48, 350/1, 346, 343 obr. 51 Krowodrza, nr 328, 387/6, 217/1, 217/2, 210, 209, 204, 203, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 193, 195, 192, 191, 384, 383, 138, 145 obr. 50 Krowodrza, nr 85 i 115 obr. 53 Krowodrza"

wydano następujące postanowienia:
1. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.04.2010 r. znak: AU-02-1-JKK.7331-2713/09 - przedłożenie dowodu w sprawie
2. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.04.2010 r. znak: AU-02-1-JKK.7331-2713/09 - przesunięcie terminu załatwienia sprawy
3. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.05.2010 r. znak: AU-02-1-JKK.7331-2713/09 - przesunięcie terminu do przedłożenia dowodu w sprawie

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko Nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-21
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2010-05-21