Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU - 02-1-AWK.7331-196/08 Kraków, dnia 08.04.2010r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci energetycznej, gazowej oraz wodociągowej przy ul. Wielogórskiej na działkach nr 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199/6, 184, 214, 215, 216 obr.79 w Krakowie - Podgórzu"

prowadzonej na wniosek: Firmy ArchDG Tyniec Sp. z o.o., 40-062 Katowice, ul. Głowackiego 8/6 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu - Pana Szymona Łukaszyk

błędnie podano, że planowana inwestycja będzie zlokalizowana m.in. na działce nr 199/6 obr.79 w Krakowie-Podgórzu - prawidłowo w nazwie inwestycji winna być wyszczególniona działka nr 199/3 obr.79 w Krakowie-Podgórzu.
Prawidłowa nazwa zamierzenia inwestycyjnego winna zatem brzmieć: „Rozbudowa sieci energetycznej, gazowej oraz wodociągowej przy ul. Wielogórskiej na działkach nr 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199/3, 184, 214, 215, 216 obr.79 w Krakowie - Podgórzu".

Zaistniała pomyłka była wynikiem błędu pisarskiego i nie ma wpływu na prowadzone postępowanie administracyjne.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 8:00 do 15:00


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-09
Data publikacji:
2010-04-09
Data aktualizacji:
2010-04-09