Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE


AU-02-1-AFU.7331-2946/08 Kraków, dnia 27.01.2010r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

dnia 13.01.2010r. zmieniono zakres inwestycji
na wniosek: Enion Grupa Tauron S.A. Oddział w Krakowie, Zakład Energetyczny Kraków, 30-960 Kraków, ul. Dajwór 27 działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Daniec

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji: GPZ Górka stacja transformatorowa nr 2350 na działkach nr 31/1, 31/2, 32, 33, 35, 36, 37/1, 38/8, 41/1, 41/2, 44, 45, 47,48, 49, 50, 51/6, 127/4, 128, 129/2, 129/3, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 137/1, 137/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 149, 150, 151, 152, 153, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159, 242, 243, 16, 154/16, 154/1 obr. 1 Nowa Huta, działkach nr 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 9/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/5, 18/7, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25, 277, 280, 306/3, 19/1, 18/2, 18/4, 18/6, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31, 33/1, 33/4, 35, 36/2, 278, 279, 307, 34 obr. 21 Śródmieście i na działkach nr 10/4, 67/81, 67/82, 67/90, 814/1, 814/2, 42/6, 27, 28, 29, 41, 81/4, 97/1, 107/1, 107/2, 115/5, 115/6, 115/7, 680, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 7/1, 7/2, 8, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 33, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 36/1, 37/1, 39/1, 40, 42/2, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 47, 48/1, 49/1, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 94/1, 96, 99, 101, 102, 108/3, 109, 111, 112, 113, 679/5, 681/13, 686, 105, 103, 86/1, 682, 684, 95/1 obr. 22 Śródmieście przy ulicy Powstańców w Krakowie".
Na
„Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji: GPZ Górka stacja transformatorowa nr 2350 na działkach nr 31/1, 31/2, 32, 33, 35, 36, 37/1, 38/8, 41/1, 41/2, 44, 45, 47,48, 49, 50, 51/6, 127/4, 128, 129/2, 129/3, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 137/1, 137/2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 149, 150, 151, 152, 153, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159, 242, 243, 16, 154/16, 154/1 obr. 1 Nowa Huta, działkach nr 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 9/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/5, 18/7, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25, 277, 280, 306/3, 19/1, 18/2, 18/4, 18/6, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31, 33/1, 33/4, 35, 36/2, 278, 279, 307, 34 obr. 21 Śródmieście i na działkach nr 10/4, 67/81, 67/82, 67/90, 814/1, 814/2, 42/6, 27, 28, 29, 41, 81/4, 97/1, 107/1, 107/2, 115/5, 115/6, 115/7, 680, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 7/1, 7/2, 8, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 33, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 36/1, 37/1, 39/1, 40, 42/2, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 47, 48/1, 49/1, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 94/1, 96, 99, 101, 102, 108/3, 109, 111, 112, 113, 679/5, 681/13, 686, 105, 103, 86/1, 682, 684, 95/1, 67/152 obr. 22 Śródmieście przy ulicy Powstańców w Krakowie".

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-02-01
Data publikacji:
2010-02-01
Data aktualizacji:
2010-02-01