Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-02-2-EŁY.7331-1143/06 Kraków dnia 25.01.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.10.2008r. sygn. akt II S.A./Kr 693/08 oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 14.12.2009 r. znak: SKO.70/5208/2009/GIK zawiadamia się, że w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK prowadzone jest na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosław Możdżenia, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji telefonii komórkowej Kraków_51004_MSC w skład której wchodzą wieża strunobetonowa, system antenowy, droga kablowa łącząca wieżę z budynkiem i urządzeniami teletechnicznymi na działce nr 297/10 obr.21 Podgórze przy ul. Albatrosów 5 w Krakowie"

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z pełnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców,
w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przyjmowanie stron odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-25
Data publikacji:
2010-01-25
Data aktualizacji:
2010-01-25