Dokument archiwalny
Nie spalajmy odpadów w domu !!

Zgodnie z ustawą o odpadach zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania. Powyższe oznacza, iż spalanie odpadów może się odbywać wyłącznie w instalacjach do tego celu przystosowanych, tj. w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Niestety często spalanie śmieci odbywa się w domowych piecach, które nie są do tego przystosowane. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska (tak jak w piecach domowych) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.


W świadomości wielu osób takie postępowanie to skuteczna metoda oszczędzania surowców opałowych. Wielu mieszkańców niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy ze skutków takiego działania. Spalając odpady uwalniamy do środowiska wiele szkodliwych substancji np.: tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, nikiel, ołów, rtęć), związki chloru, fluoru. Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami. Ich działanie jest podstępne. Polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, uszkadzaniu narządów wewnętrznych, wywoływaniu wysypek alergicznych. Toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania śmieci odprowadzane są do powietrza niskimi emitorami (kominami) uniemożliwiającymi ich wyniesienie i rozproszenie na wyższych wysokościach.

Palenie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy" w kominach. To z kolei może być powodem uszkodzenia, a nawet zapalenia się instalacji.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców Miasta Krakowa o przekazywanie do Straży Miejskiej (tel. 986) lub do Urzędu Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska (012 6168807 lub 012 6168880) informacji o przypadkach występowania sytuacji wskazujących na możliwość spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych.

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 71 ustawy o odpadach („Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega każe aresztu lub grzywny.").
Kara może wynieść nawet 5 000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-02
Data publikacji:
2009-11-02
Data aktualizacji:
2009-11-10