Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

 

AU-02-1-AFU.7331-2011/09 Kraków, dnia 27.10.2009r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

dnia 14.10.2009r. zmieniono zakres inwestycji
na wniosek: Integral Sp. z o.o., 02-953 Warszawa, Kosiarzy 35 działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Korbel

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci energii elektrycznej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 76/8, 76/9, 76/10, 123/10, 123/11, 123/12, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 125/7, 125/10, 125/11, 125/14, 125/15, 125/16, 126/10, 126/29, 194/3, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21, 194/27, 197, 198/1, 198/7, 198/8, 198/9, 126/28 obr. 1 Nowa Huta przy ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie".
na
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci energii elektrycznej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 76/8, 76/9, 123/10, 123/11, 124/4, 124/5, 124/7, 125/7, 125/10, 125/11, 125/14, 125/15, 126/10, 126/28, 126/29, 194/3, 194/27, 197, 198/1, 198/7, 198/8, 198/9 obr. 1 Nowa Huta przy ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie".

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-28
Data publikacji:
2009-10-28
Data aktualizacji:
2009-10-28
 

Dziennik zmian komunikatu: