Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-1887/08 Kraków, dnia 25.09.2009 r.


OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Majówny i ul. Krzyżówka oraz w terenach położonych wzdłuż torów PKP na os. Olszanica w Krakowie w kierunku Portu Lotniczego Balice - zadanie 1, na działkach nr 85, 88, 89/4, 89/6, 91, 92, 93/11, 94/12, 95/9, 97/1, 98/1, 99/1, 101/5, 102/8, 104, 105, 106, 107, 108/6, 109/5, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152/1, 153/4, 153/6, 153/8, 153/9, 154/3, 154/4, 154/6, 154/9, 154/10, 155/3, 155/4, 155/7, 155/8, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 157/4, 157/6, 157/7, 158/4, 158/6, 158/7, 159/4, 159/6, 160/3, 160/6, 161/3, 161/6, 162/4, 162/7, 163/3, 163/6, 164/3, 164/6, 165/4, 165/5, 165/7, 166/6, 166/10, 166/11, 166/12, 166/13, 179/1, 179/2, 194/1, 194/2, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/4, 196/5, 197/1, 197/2, 198/1, 198/4, 198/8, 198/9, 199/1, 199/4, 199/6, 199/8, 199/11, 199/12, 200/1, 200/3, 200/5, 200/6, 201/3, 201/4, 462, 464, 467/1, 467/2, 468/1, 481, 482/4, 482/5 obr. 53 Krowodrza i nr 48, 346, 350/1, 352/1, 352/7, 370 obr. 51 Krowodrza"

wydano następujące postanowienia:
1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.09.2009 r. znak: GDDKiA-O/KR/Z-3md/435/Kra/48a/09/18266/9184
2. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.09.2009 r. znak: ZDW-DI-2/JJ435/519W/4158/09

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko Nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2009-09-28