Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

AU - 02-1-WKA.7331-2013/09 Kraków, dnia 18.09.2009


OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 28.08.2009 r. zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Jastrzębskiego

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Budowa ul. Kuklińskiego w Krakowie na odcinku od ul. Nowohuckiej do ul. Lipskiej" - działki nr 100, 16/2, 16/4, 18/3, 18/9, 187/4, 187/6, 188/1, 188/3, 189/1, 19/2, 19/5, 190/1, 191/1, 198/1, 198/2, 20/1, 21/3, 21/4, 21/6, 21/7, 22/1, 22/2, 23/2, 24/2, 244/36, 25/10, 25/4, 25/7, 25/9, 250, 251, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 254/3, 255/2, 256, 257, 258, 259/2, 260/3, 260/4, 260/5, 267/3, 268/3, 269/1, 270/1, 273/1, 273/4, 274/1, 274/4, 275, 276, 28/4, 28/7, 30/4, 305/4, 305/5, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 307/8, 307/9, 308/3, 31/2, 31/4, 315/1, 315/2, 317/9, 318/10, 324/12, 324/13, 324/17, 324/23, 325/2, 33/11, 33/9, 334/2, 335/2, 335/3, 336/3, 337, 338, 344/2, 344/3, 344/4, 345/4, 346, 35/3, 35/7, 35/9, 39/1, 44/2, 45/2, 45/3, 46, 47/2, 47/4, 5/1, 5/2, 6, 66/10, 66/6, 67/1, 68, 69, 70/1, 84/4, 84/7, 95/1, 95/3, 97/2, 99/1, 99/2 (obr.15 Podgórze), 119/22, 119/24, 246/1, 246/3, 331/15 (obr.19 Podgórze), 260/2, 260/6, 260/7, 3/2, 301/8 (obr.28 Podgórze).

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


AU - 02-1-WKA.7331-1970/09 Kraków, dnia 18.09.2009


OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 24.08.2009 r. zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Jastrzębskiego

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych oraz części skrzyżowania ul. Obrońców Modlina z ul. Mierzeja Wiślana w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa ul. Surzyckiego - Christo Botewa i budowa przedłużenia ul. Christo Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do zakresu węzła z trasą S7 w Krakowie" - działki nr 375/8, 309/2, 309/77, 309/79, 260/1 (obr.106 Podgórze), 98/9, 98/7, 98/8, 98/10, 83/2, 167/3, 84/2 (obr.107 Podgórze), 139, 99/22, 99/18, 105/7, 105/6, 106/7, 106/10, 125/10, 141 (obr.20 Podgórze), 353/14, 347/3, 353/10, 353/9, 347/1 (obr.21 Podgórze), 256/4, 256/21, 256/20, 256/18, 256/30, 185/12, 185/10, 196/3 (obr.22 Podgórze), 47/11, 47/16, 47/15, 47/8, 3/1, 3/7, 48/1, 49/1, 50/3, 50/2, 10/8 (obr.27 Podgórze).

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15.

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-09-21