Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2-BSP.736-5/2009 Kraków, dnia 07.08.2009r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 30.07.2009r., została wydana decyzja nr 3/736/09, znak: AU-01-2-BSP.736-5/2009, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowa ul. Surzyckiego - Christo Botewa i budowa przedłużenia ul. Christo Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do zakresu węzła z trasą S7 w Krakowie - jako drogi powiatowej o parametrach drogi głównej wraz ze skrzyżowaniami z istniejącymi drogami oraz odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną, zabezpieczeniami antyhałasowymi, kanałami przełazowymi, budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej", na działkach ewidencyjnych nr: 375/7, 375/5, 375/4, 375/3, 375/2, 376/24, 376/21, 376/19, 376/22, 376/17, 376/18, 376/23, 376/20, 376/25, 376/5, 376/4, 274/4, 274/3, 275/6, 276/15, 282/3, 276/17, 282/6, 282/9, 283/4, 284/3, 376/14, 376/15, 376/16, 376/12, 376/11 i część działki nr 281/1 w obrębie nr 106 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 93/7, 92, 89, 90/4, 88, 86/3, 167/1, 167/2, 85/4, 99/13, 98/14, 98/13 i części działek nr: 160, 87/2, 168/1 w obrębie nr 107 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 126/17, 127/3, 126/7, 127/6, 137, 136, 115/2, 135, 99/33, 134 i części działek nr: 125/1, 99/20, 128/14 w obrębie nr 20 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 307/18, 348/1, 348/2, 348/3 w obrębie nr 21 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 331/2, 222/12, 223/12, 223/14, 223/10, 400, 401/21, 401/12, 401/22, 401/18, 401/17, 401/14, 401/19, 401/11, 401/4, 401/10, 401/2, 252/8, 253/7, 254/4 i części działek nr: 402/6, 331/3, 173/59 w obrębie nr 22 jedn. ewid. Podgórze Kraków, nr: 15/100, 13/10, 13/7, 13/6, 99/27, 99/24, 99/23, 99/22, 99/25, 99/26, 99/29, 99/28, 47/22 i części działek nr: 15/78, 44/1 w obrębie nr 27 jedn. ewid. Podgórze Kraków oraz części działek nr: 331/13, 331/14 w obrębie nr 19 jedn. ewid. Podgórze Kraków".

1. Decyzją nr 3/736/09 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

 Działka nr 99/20 obręb 20 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00192021/0 o pow. 0,3244 ha, dzieli się na działki: nr 99/36 o pow. 0,2797 ha - objęta decyzją i nr 99/37 o pow. 0,0447 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 128/14 obręb 20 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00328598/8 o pow. 0,2308 ha, dzieli się na działki: nr 128/16 o pow. 0,0884 ha - objęta decyzją i nr 128/17 o pow. 0,1424 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 15/78 obręb 27 Kraków - Podgórze objęta KR1P/0055840/5 o pow. 1,4146 ha, dzieli się na działki: nr 15/110 o pow. 0,0250 ha - objęta decyzją i nr 15/111 o pow. 1,3896 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 125/1 obręb 20 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00002316/7 o pow. 0,0751 ha, dzieli się na działki: nr 125/11 o pow. 0,0315 ha - objęta decyzją i nr 125/12 o pow. 0,0436 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 160 obręb 107 Kraków - Podgórze objęta KW: Spis I Dobro Publiczne, o powierzchni 0,5085 ha, dzieli się na działki: nr 160/1 o pow. 0,0293 ha - objęta decyzją i nr 160/2 o pow. 0,4792 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 168/1 obręb 107 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00399608/0 o pow. 0,2087 ha, dzieli się na działki: nr 168/6 o pow. 0,0357 ha - objęta decyzją i nr 168/7 o pow. 0,1730 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 331/13 obręb 19 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00069417/2 o pow. 0,0851 ha, dzieli się na działki : nr 331/17 o pow. 0,0746 ha - objęta decyzją i nr 331/18 o pow. 0,0105 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 331/14 obręb 19 Kraków - Podgórze objęta Lwh 850 Płaszów o pow. 0,0614 ha, dzieli się na działki: nr 331/19 o pow. 0,0293 ha - objęta decyzją i nr 331/20 o pow. 0,0321 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 44/1 obręb 27 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00002344/2 o pow. 1,3502 ha, dzieli się na działki: nr 44/2 o pow. 0,4471 ha - objęta decyzją i nr 44/3 o pow. 0,9031 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 173/59 obręb 22 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00214383/6 o pow. 0,2103 ha, dzieli się na działki: nr 173/62 o pow. 0,0857 ha - objęta decyzją i nr 173/63 o pow. 0,1246 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 331/3 obręb 22 Kraków - Podgórze objęta SPIS I Rybitwy (zniszczony) o pow. 0,4919 ha, dzieli się na działki: nr 331/4 o pow. 0,0968 ha - objęta decyzją i nr 331/5 o pow. 0,3951 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 402/6 obręb 22 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00067762/1, KR1P/00174613/5, KR1P/0060261/0 o pow. 2,2561 ha, dzieli się na działki: nr 402/7 o pow. 0,6811 ha - objęta decyzją i nr 402/8 o pow. 1,5750 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 87/2 obręb 107 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00329009/0 o pow. 0,0345 ha, dzieli się na działki: nr 87/5 o pow. 0,0162 ha - objęta decyzją i nr 87/6 o pow. 0,0183 ha - nieobjęta decyzją
 Działka nr 281/1 obręb 106 Kraków - Podgórze objęta KR1P/00047416/5 o powierzchni 2,1345 ha, dzieli się na działki: nr 281/8 o pow. 0,0046 ha - objęta decyzją i nr 281/9 o pow. 2,1299 ha - nieobjęta decyzją

2. Decyzji nr 3/736/09 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Miasta Kraków miasta na prawach powiatu, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 3/736/09 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-08-19
Data publikacji:
2009-08-07
Data aktualizacji:
2009-08-19