Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU - 02-1-WKA.7331-805/08
Kraków, dnia 02.06.2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego na pełnomocnika Pana Jana Rajtara dla inwestycji: „Budowa pompowni sieciowej wraz z wjazdem, rurociągiem tłocznym, kablem zasilającym oraz kolektorem sanitarnym w ul. Zakliki z Mydlnik, Podłużnej" - działki nr 6/3, 7/3, 193/3, 194/3, 7/6, 194/4, 193/4, 40/6, 40/3, 192/1, 39/3, 39/6, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4, 54/9, 51/47 (obr.7 Krowodrza), 343, 344, 269, 270, 260/3, 328/2, 271/4, 271/5 (obr.48 Krowodrza), 245, 244/2, 264, 243, 263 (obr.49 Krowodrza).

poszerzono teren inwestycji o działki nr 271/4 i 271/5 i fragment działki nr 270 obr.48 Krowodrza

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-03
Data publikacji:
2009-06-03
Data aktualizacji:
2009-06-03