Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o prowadzonym postępowaniu.


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.LP.7627-113/09

                                                                                       ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 25.02.2009r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul Senatorska 1, 30-106 Kraków) działające przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara („EKO-PBH" Sp. z o.o. ul. Bałuckiego 28, 30-318 Kraków), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Przebudowa i budowa kolektora „F" ogólnospławnego w ulicach Cienistej, Kocmyrzowskiej i Bulwarowej w Krakowie (odc. 94'-98)" na działkach numer 229/9, 228 obręb 9 oraz na działkach numer 3/3, 3/4, 3/8, 3/9, 3/10, 4/5, 26/2, 192 obręb 50 jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.
Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa ) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 (poniedziałek w godz. 9.30 -16.30, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00).
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.04.2009r. 


Prowadzący sprawę: Laura Piotrowska
Telefon kontaktowy 012 616 88 17.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-04-16
Data publikacji:
2009-04-16
Data aktualizacji:
2009-04-17