Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o prowadzonym postępowaniu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.LP.7627-64/09

                                                                                ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 06.02.2009r., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul Senatorska 1, 30-106 Kraków) działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara „EKO-PBH" Sp. z o.o. (ul. Bałuckiego 28, 30-318 Kraków) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Danalówka do oczyszczalni Płaszów (rejon rzeki Dłubni), pompowni sieciowych P1 i P2 wraz z rurociągami tłocznymi, kablami zasilającymi oraz wjazdami - obszar Płaszów- Rybitwy, rozwiązanie alternatywne B" na działkach nr 1, 2, 3, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87/2, 156, 157/2, 160/4 obręb 25 j. ewid. Podgórze oraz 2/14, 2/15, 2/16, 4/1, 2/24, 2/22, 1/2 obręb 26 j.ewid. Podgórze w Krakowie.
Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa ) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 (poniedziałek w godz. 9.30 -16.30, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00).
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.04.2009r.


Prowadzący sprawę: Laura Piotrowska
Telefon kontaktowy 012 616 88 17.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-04-16
Data publikacji:
2009-04-16
Data aktualizacji:
2009-04-16