Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu PRZYJACIEL SPORTU A.D. 2008.

Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły nadaje honorowe wyróżnienie, a laureaci tytułu otrzymują certyfikat jego nadania, nagrodę w postaci statuetki oraz są honorowani wymienianiem w wydawnictwach gminnych przez rok od chwili nadania tytułu
.
Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach, tj.:

1. za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - według kryteriów
określonych przez komisję - Kapitułę honorowego tytułu Przyjaciela Sportu.

2. za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzieloną osobom lub organizacjom w zakresie przedsięwzięć i działalności kultury fizycznej.

Kandydatury do tytułu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organy administracji publicznej.


W zgłoszeniu należy podać:

1. imię i nazwisko lub nazwę kandydata do tytułu,

2. adres zamieszkania lub siedziby kandydata,

3. wskazanie kategorii tytułu, do której zgłaszany jest kandydat,

4. krótką charakterystykę kandydata,

5. opis dotychczasowych działań wspomagających kulturę fizyczną, podejmowanych przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w roku poprzednim,

6. szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury,

Do zgłoszenia można dołączyć inną, dodatkową dokumentację, którą zgłaszający uzna za pomocną przy ocenie danej kandydatury. W razie potrzeby Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego, zgłoszonego, organizacji administracji publicznej, stowarzyszeń i inicjatorów przedsięwzięć wspierających kulturę fizyczną o dodatkowe informacje i materiały dotyczące kandydatów do tytułu, a w szczególności o dokumentację wskazującą na rodzaj wspierania i wysokość przekazanych środków.Propozycje kandydatur do tytułu PRZYJACIEL SPORTU A.D. 2008 można składać w terminie do 31 marca 2009 r., w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, pok. 520 lub przesłać pocztą.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy urzędu

Referat ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-549 Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 505, tel. 616-9407.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ POPEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-03-12
Data publikacji:
2009-03-12
Data aktualizacji:
2011-03-04