Dokument archiwalny
25.02.2009 r. - Nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia" w okresie
od 01 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.Gmina Miejska Kraków/ Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie jako beneficjent projektu „Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego",


-w oparciu o art.6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U.08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06.227.1658)


ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji w/w projektu w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.Główną ideą projektu będzie przygotowanie wykwalifikowanej kadry technicznej dla nowoczesnej gospodarki i tym samym zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy zgodnej z aktualnymi potrzebami rynku, podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły na zajęciach modułowych specjalizujących, uwzględniających tzw. wielozawodowość, ponadto podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Projekt zakłada zmianę świadomości młodzieży pochodzącej głównie ze wschodnich dzielnic Krakowa i terenów podmiejskich na temat przydatności kształcenia wielozawodowego oraz wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w wielu dziedzinach gospodarki.


Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. informacje na temat wkładu własnego partnera w realizację projektu,
 2. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu,
 3. propozycje podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania,
 4. przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów własnych ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,
 5. przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie przy założeniu, że działania projektowe skierowane do uczniów będą realizowane w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2011 r.,
 6. przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu.Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
 6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 


Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • kompleksowość i komplementarność działań wobec beneficjentów ostatecznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • gotowość współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
 • baza szkoleniowa oraz technodydaktyczna potencjalnego partnera.


Termin składania ofert - od 28 lutego 2009 r. do 21 marca 2009 r.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację projektu Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia". Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26
31-977 Kraków.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 23 marca 2009 r. do godz. 15.00 .

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu,Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie
Jerzy Kołakowski

Załączniki:
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów (pdf do pobrania)

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-25
Data publikacji:
2009-02-25
Data aktualizacji:
2009-02-25