Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2009-01-30)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 13.01.2009 r. do 02.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 21/74 o pow. 2,3557 ha obr. 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie przy ul. Skarżynskiego 4,6 i 8 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Politechnika” i właściciela lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku nr 6.

od 15.01.2009 r. do 04.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonych jako:
1. działka nr 157 o pow. 0,3456 ha obr. 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie na os. Kolorowym 9,
2. działka nr 43/15 o pow. 0,2816 ha obr. 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie na os. Kolorowym 45,
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria ” oraz współużytkowników wieczystych. 

od 16.01.2009 r. do 05.02.2009 r.
 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakbud” z siedzibą w Krakowie przy al. Kijowskiej 31:
1. zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym nieruchomości oznaczonej jako działki nr 21/4 o pow. 0,7355 ha obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza oraz nr 81/4 o pow. 0,0614 ha i nr 117/2 o pow. 0,0168 ha obręb mały 107 Krowodrza, stanowiące część działki nr 22 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza, będące własnością Gminy Kraków,
2. niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/8 o pow. 0,0382 ha obręb mały 107 Krowodrza stanowiącą część działki nr 22 obręb 46 jedn. ewid. Krowodrza, będącej własnością Skarbu Państwa na cel mieszkaniowy
oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynku nr 31 przy al. Kijowskiej zlokalizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kraków.
 obejmujący nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Filtrowej przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w oparciu o art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 47/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.

od 21.01.2009 r. do 10.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działki nr nr 114/6 oraz 114/3 obręb 16-Nowa Huta na cel: zieleń przydomowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działki nr nr 98/1 na cel: zieleń przydomowa i droga dojazdowa oraz 94/11 na cel: zieleń przydomowa, obręb 59-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. części działek nr nr 330/1, 330/2 obręb 29-Nowa Huta na cel rolniczy, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. działki nr nr 642 na cel: zieleń przydomowa i droga dojazdowa oraz 646 na cel: zieleń przydomowa obręb 10-Nowa Huta, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 118 obręb 26-Nowa Huta na cele: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 19/315 obręb 5-Nowa Huta na cel: wiata śmietnikowa na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Budynków ul. Kuczkowskiego 12, 14, 16, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 153/2 obręb 50-Nowa Huta na cel: handel na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 259/274 obręb 86-Podgórze na cel: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych nr 191 o powierzchni 0,0660 ha objętą KR1P/00343078/8 oraz 208/6 o powierzchni 0,0012 ha objętą KW KR1P/00310619/3, położoną w obrębie 89 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Smoleńskiego, która zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Opatkowice – Wschód” w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (14MN). Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 22.01.2009 r. do 11.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 327/6 obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ulicy Wincentego Danka 4 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód„ w Krakowie i współużytkowników wieczystych,
 obejmujący udział w nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w oparciu o art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2206/2008 z dnia 31 października 2008 r.  

od 23.01.2009 r. do 12.02.2009 r.
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 125/6 o powierzchni 0,0878 ha objętą KR1P/00244297/5 położoną w obrębie 81 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Warchałowskiego, która zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Sidzina Północ” w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN3),
• lokal użytkowy oznaczony nr U 001 o powierzchni użytkowej 338,46 m2 położony w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Św. Krzyża Nr 1, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-468, podlegający ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.02.2103 r. udziału wynoszącego 300/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 245 o powierzchni 0.0638 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00147670/4,
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 26.01.2009 r. do 15.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 118/36 o pow. 0,2807 ha obr. 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Oświecenia 20 na rzecz współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” i osób fizycznych,
 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 156 o pow. 0,3827 ha obr. 51 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie na os. Kolorowym 8 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria ” i współużytkowników wieczystych.

od 27.01.2009 r. do 16.02.2009 r.
- nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bułgarskiej przeznaczonej do podziału fizycznego w celu częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29, oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 15.01.2009 r. do 04.02.2009 r.
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy 
ul. Wężyka 11 wraz z prawem użytkowania wieczystego do dnia 04.03.2103 r. ułamkowej części gruntu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz jego najemcy.

- wykazy dotyczące części tej samej działki:
od 23.01.2009 r. do 12.02.2009 r.
(na podstawie zarządzenia PMK Nr 88/2009 z dnia 19.01.2009 r.)
od 26.01.2009 r. do 15.02.2009 r.
(na podstawie zarządzenia PMK Nr 100/2009 z dnia 20.01.2009 r.)

 dotyczące 2 części (każda o powierzchni 15 m²) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/11 o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej LWH 1, 5, 14, 30, 62, 99, 143, 155 Spis I Ludwinów – przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazach.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-02
Data publikacji:
2009-02-02
Data aktualizacji:
2009-02-02