Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 01.09.2008 r. do 21.09.2008 r.
-    obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1678/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r.

od 03.09.2008 r. do 23.09.2008 r.
-    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 183/12, obręb 16, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” oraz osób fizycznych,
-    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 534/1, obręb 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Prof. Władysława Szafera 1 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” oraz osób fizycznych,
-    nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 379/4 o pow. 93 m2, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Wyczółkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
-    przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 392/19 o pow. 0,0110 ha i nr 392/23 o pow. 0,0525 ha obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Obopólnej 4A w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 92 w Krakowie, która jest jej użytkownikiem wieczystym,
-    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1.    część działki nr 256 obr. 3-Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2.    część działki nr 256 obr. 3-Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3.    części działki nr 52/56 obr. 2 Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie,
4.    część działki nr 207/8 obr. 10-Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5.    działkę nr 390/3 obr. 11 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i dojście/droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6.    część działki nr 652 obr. 46 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i dojście/droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7.    część działki nr 679/1 obr. 33-Podgórze, na cel zieleń (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8.    część działki nr 85/25 obr. 50-Podgórze, na cel garaż oraz udział w wysokości 1/25 w działce nr 85/56 obr. 50-Podgórze na cel droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9.    działki nr 430/11 i 430/12 obr. 13-Podgórze, na cel zieleń (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
10.    część działki nr 210/4 obr. 11-Podgórze, na cel garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
11.    działki nr 47/11 i 47/13 obr. 59-Podgórze, na cel zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa, na rzecz osób odpowiednio wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
12.    działkę nr 85/65 obr. 54-Nowa Huta, na której usytuowana jest pompownia ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
13.    działkę 382/1 obr. 39-Nowa Huta, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, w związku z zamiarem budowy pompowni ścieków oraz jej eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
14.    działkę 137/7 obr. 7-Nowa Huta, na której usytuowana jest studnia głębinowa wraz z terenem ochronnym, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
15.    części działek nr: 60/1, 60/13, 61/4 obr. 98-Podgórze, na których usytuowana jest sortownia odpadów komunalnych „Barycz” wraz z obsługą komunikacyjną obiektu oraz zielenią izolacyjną, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o., 1 pozycja na wykazie,
16.    część działki nr 24/3 obr. 7-Podgórze, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, w celu urządzenia i wykorzystywania jako droga dojazdowa do pompowni sieciowej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
17.    działki nr 239/1, 239/5, obr. 42-Krowodrza, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, w związku z zamiarem budowy pompowni ścieków oraz jej eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
18.    część działki nr 60/1, obr. 98-Podgórze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oraz część działki nr 60/12, obr. 98-Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, podlegającej komunalizacji z mocy prawa, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, w związku z zamiarem rozbudowy pomieszczeń magazynowych sortowni odpadów komunalnych „Barycz” wraz z punktem gromadzenia odpadów, budowy wiaty do magazynowania kompostu oraz ich eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o., 1 pozycja na wykazie.od 05.09.2008 r. do 25.09.2008 r.
-    zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 579 położonej przy ul. ul. Św. Benedykta 4, 6, 6A, 6B, 8, 10, 12, ul. Krakusa 10 i ul. Rękawka 19 i 21, obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na na rzecz Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych,
-    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1.    części działek nr nr 85/66 oraz 85/62 obr. 54-Nowa Huta, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2.    działkę nr 556/6 obr. 10-Nowa Huta, na cele: garaże, skład, droga dojazdowa/plac manewrowy oraz zieleń, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego, Nowa Huta, os. Na Wzgórzach Krzesławickich 1a, 1 pozycja na wykazie,
3.    część działki nr 85/52 obr. 50-Podgórze na cel garaż i udział wynoszący 1/50 w działce nr 85/56 obr. 50-Podgórze na cel droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4.    część działki nr 1/4 obr. 8-Podgórze na cel ogródki działkowe (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie,
oraz wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa podlegającej komunalizacji przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący działkę nr 209/28 obr. 64-Podgórze na cel zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:


od 08.09.2008 r. do 28.09.2008 r.
-    dotyczący części o pow. 15 m2 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/11 o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej LWH 1, 5, 14, 30, 62, 99, 143, 155 Spis I Ludwinów – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-09-15
Data publikacji:
2008-09-15
Data aktualizacji:
2008-09-15
 

Dziennik zmian komunikatu: