Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:


od 23.04.2008 r. do 13.05.2008 r.
- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 427/4 o pow. 150 m2 i nr 427/6 o pow. 11 m2, położone w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ul. Ślicznej, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.


od 24.04.2008 r. do 14.05.2008 r.
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki nr 431/1 o powierzchni 0,0198 ha położoną w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętą KW 184226, zabudowaną budynkiem mieszkalno - usługowym przy ul. Grodzkiej nr 21, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, wpisaną do rejestru zabytków pod nr A-210, podlegającą ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. nieruchomościami gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 1 A, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 748/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r.,
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 749/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r.

od 05.05.2008 r. do 25.05.2008 r.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 541, obręb 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy Alei Pokoju 10 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” oraz osób fizycznych.
Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29, oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 6.05.2008 r. do 26.05.2008 r.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 179/30, obręb 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej w Krakowie przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – ANGEL CITY Sp. z o.o.,
- dotyczący udziałów w wysokości po 1/98 (co odpowiada po 0,0025 ha powierzchni) części nieruchomości o całkowitej powierzchni 0,2416 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Jagodowej, oznaczonej jako działka Nr 2/72, obręb 44, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KW Nr 211700 – przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
na rzecz osób wymienionych w wykazie.

od 8.05.2008 r. do 28.05.2008 r.
- dotyczący udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa położonej w Krakowie w rejonie ulicy Jęczmiennej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 50 (niezabudowana) o pow. całkowitej 3 a 28 m2 oraz działka ewidencyjna nr 51 (zabudowana) o pow. całkowitej 8 a 29 m2 obr. 32 Kraków – Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00336962/0, przeznaczonego do zbycia.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-05-09
Data publikacji:
2008-05-09
Data aktualizacji:
2008-05-09