Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wsczęciu postępowania i terminie wizji lokalnej dot. wydania decyzji na usuniecie drzewa z ul. Malachitowej 13

 

                                               Kraków, dnia 14.09.2020 r.

WS-05.6131.1.423.2020.AS                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Śnieżka", ul. Opalowa 2, 30-798  Kraków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Malachitowej 13,  dz. nr 464/3 obr. 105 Podgórze.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 §  1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 12.10.2020 r. o godz. 9:20 odbędą się oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie nieruchomości przy ul. Malachitowej 13.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnie Mieszkaniowę "Śnieżka", ul. Opalowa 2, 30-798  Kraków do:

  1. stawienia się na rozprawę
  2. okazania przedmiotu oględzin

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 14.09.2020 r.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.  Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta

 

Informujemy, że:

  1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

  3. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

  6. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

  7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
DAMIAN MIELNICKI
Data wytworzenia:
2020-09-15
Data publikacji:
2020-09-15
Data aktualizacji:
2020-09-17