Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Wrocławskiej 52 i o terminie oględzin w sprawie

WS-05.6131.1.472.2020.SM                                                                                               

Kraków, dnia 10.09.2020r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, J. Lea 19, 30-048 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wrocławskiej 52 dz. nr 131/2 obr. 46 Krowodrza.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 09.10.2020r. o godz. 12: 30 odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Wrocławskiej 52.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

Spółdzielnię Mieszkaniową im. T. Kościuszki w Krakowie, J. Lea 19, 30-048 Kraków do:

  1. stawienia się na rozprawę
  2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10.09.2020r.

 


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.  Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta

 

Informujemy, że:

  1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

  3. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

  6. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

  7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
MONIKA SOJA
Data wytworzenia:
2020-09-10
Data publikacji:
2020-09-10
Data aktualizacji:
2020-09-18