Termin przetragu:29.09.2020 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości połozonych przy ul. Zielińskiego 7 i ul. Golikówka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81/4, o powierzchni 0,1265 ha, położonej w obrębie P-9, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętą księgą wieczystą nr KR1P/00292411/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym położonym przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7 w Krakowie.

 

Cena wywoławcza wynosi: 1 552 000,00 zł

Wadium wynosi: 156 000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2174 – z póź. zm.).

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka- Twardowskiego”, zgodnie

z którym przeznaczona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną, o symbolu MN.3. Północna część przedmiotowej nieruchomości położona jest poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

Działka nr 81/4 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalno-użytkowym,

o powierzchni użytkowej 245,73 m2, wybudowanym w 1936 roku. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice pod całym budynkiem, wysoki parter i mansardę z częścią mieszkalną), wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną, ogrzewanie c.o. indywidualne.

W budynku znajdują się 3 niewydzielone hipotecznie lokale mieszkalne stanowiące obecnie pustostany i jeden niewydzielony hipotecznie lokal użytkowy, o pow. 45,03 m2, objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje bez rozwiązania umowy najmu, zgodnie z art. 678 i 679 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W myśl art. 678 § 1 w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania umowy najmu, nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy. Z protokołu z okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku (budowli) sporządzonego 8 czerwca 2018 r. wynika, iż stan techniczny budynku jest średni. Dla budynku nie została sporządzona inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, wykonana została natomiast „Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna wraz z analizą opłacalności remontu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Zielińskiego 7 w Krakowie” z listopada 2012 roku, z której wynika, że remont budynku w istniejącym stanie technicznym jest nieopłacalny (nie oznacza to, że remont budynku nie jest możliwy), a w wyniku stwierdzenia dużego zużycia technicznego elementów nośnych budynku i pozostałych zaleca się rozbiórkę obiektu. Z w.w. ekspertyzą można się zapoznać w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 12 616-9808.

Zgodnie z opinią Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, budynek mieszkalno-użytkowy o Nr 7 wzniesiony na działce nr 81/4, położony przy ul. Zielińskiego w Krakowie, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest także ujęty w aktualnej gminnej ani w wojewódzkiej ewidencji zabytków, położony jest także poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską. Budynek ten był natomiast ujęty w poprzedniej gminnej ewidencji zabytków, na podstawie której został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rejon św. Jacka Twardowskiego”. Zgodnie z ustawą z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, została założona obecna gminna ewidencja zabytków, której listę adresową zatwierdził Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków w lipcu 2013 r. Ze względu na skromne wartości architektoniczne i zabytkowe ww. budynek nie został włączony w aktualny zasób ewidencyjny. W związku z powyższym, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków nie będzie wnosiło uwag do ewentualnych remontów, przekształceń, czy rozbiórki budynku.

Z uzyskanej przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykładni wynika, że w przypadku wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia obowiązującego na danym terenie przeznaczenia, z pominięciem ustaleń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Nieruchomość jest ogrodzona, podjazd wysypany jest żwirem. W jej północnej części znajduje się studzienka kanalizacyjna, pozostała jej część jest porośnięta drzewami i krzewami. W wydanej opinii Wydział Kształtowania Środowiska poinformował o konieczności zachowania zieleni wysokiej na nieruchomości i w razie potrzeby objęcia jej właściwą pielęgnacją. Z uwagi na powyższe, w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość znajduje się w terenach zalewowych wód powodziowych Q1 %, z prawdopodobieństwem wystąpienia wód powodziowych 1 %, tj. raz na sto lat. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego, przez jej teren przechodzą przyłącza sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla aktualnego sposobu zagospodarowania odbywa się od ul. Zielińskiego poprzez istniejący zjazd. Warunki w zakresie infrastruktury i obsługi komunikacyjnej dla ewentualnego planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na przedmiotowej nieruchomości określone zostaną na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę (w oparciu o zaproponowany przez właściciela działki sposób obsługi komunikacyjnej).

Wzdłuż północnej granicy nieruchomości znajdują się ekrany akustyczne. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miasta Krakowa, dla należytego zabezpieczenia interesów Gminy Miejskiej Kraków, właściwym jest ustanowienie w obszarze przedmiotowej działki ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na ustanowieniu służebności gruntowej umożliwiającej swobodny dostęp służbom technicznym do ekranów akustycznych położonych w obszarze pasa drogowego drogi publicznej kategorii powiatowej - ul. Gen Bohdana Zielińskiego (w części działek nr 81/1 i 81/3, obręb P-9, jednostka ewidencyjna Podgórze) równocześnie wzdłuż północnej granicy działki nr 81/4, obręb P-9, jednostka ewidencyjna Podgórze, celem przeprowadzania niezbędnych prac związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, dozorem czy bieżącym usuwaniem awarii. Z uwagi na powyższe, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieodpłatnej służebności polegającej na:

- używaniu, korzystaniu oraz zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie terenu o szerokości 1,5 m od zewnętrznej krawędzi ekranów akustycznych położonych wzdłuż północnej granicy działki nr 81/4, obręb P-9, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz o szerokości l,0 m w obszarze północnego naroża budynku nr 7 przy ul. ul. Gen Bohdana Zielińskiego (na odcinku oznaczonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część opinii Zarządu Dróg Miasta Krakowa),

- na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość w celu dostępu do ekranów akustycznych przez służby eksploatacyjne Gminy Miejskiej Kraków w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją, dozorem, usunięciem awarii oraz modernizacją obiektów ekranów akustycznych.

W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej KR1P/00292411/2 nie zawierają wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go oglądać w dniach 28.08 i 18.09.2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.

 

mapa ewidencyjna

mapa z uzbrojeniem

rzuty budynku

ekspertyza budowlano-konstrukcyjna

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/6 o powierzchni 0,1119 ha, objętej KW KR1P/00199707/2, położonej w obrębie P-21, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Golikówka.

 

Cena wywoławcza wynosi: 535 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 54 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Północ”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. Zgodnie z w.w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN22, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną z zielenią towarzyszącą: wolnostojącą, bliźniaczą lub zabudowę szeregową, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt.1 wymienionej wyżej uchwały. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy usługowej wolnostojącej; wolnostojących lub dobudowanych budynków gospodarczych; obiektów małej architektury, urządzeń i budowli bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych; obiektów i urządzeń rekreacyjnych; terenów obsługi komunikacyjnej, które stanowią nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków, parkingi niezbędne dla obsługi budynków mieszkalnych i usługowych, w tym parkingi i garaże w podziemiach lub wolnostojące i dobudowane; sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z ustaleniami wyżej wymienionego planu powierzchnia zabudowy usługowej wolnostojącej nie może przekroczyć 30% przyjętego odpowiednio wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania. Wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%, wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70%. Wysokość nowo realizowanych budynków nie może przekroczyć 11 m – dla budynków mieszkalnych i usługowych i 6 m – dla budynków gospodarczych i garażowych.

Nieruchomość znajduje się w obrębie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, której zasięg został ustalony na rysunku planu. W obrębie strefy obowiązuje m.inn. nakaz sytuowania nowej zabudowy w sposób kontynuujący zachowanie wartościowych historycznie układów urbanistycznych dawnych wsi Rybitwy i Przewóz, w tym: tradycyjnego charakteru zabudowy z dawnym układem przestrzennym, zielenią przy drogach i zabudową,

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, w tym nakazy i zakazy związane z realizacją nowej zabudowy. Nieruchomość położona jest w terenach potencjalnie zagrożonych powodzią – woda stuletnia i tysiącletnia. Nieruchomość w części porośnięta drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez działkę przebiega przyłącz kanalizacyjny do budynku posadowionego na działce nr 204, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, w którym mieści się Osiedlowy Klub Kultury Rybitwy.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla istniejącego zagospodarowania kształtowana jest od drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Golikówka. Warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ewentualnego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na przedmiotowej działce, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określone zostaną na etapie wydawania przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi, zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U 2020, poz. 470) dla ściśle określonego zamierzenia inwestycyjnego planowanego na w.w. działce. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miasta Krakowa wydzielony przejazd na działkę z pasa drogowego ul. Golikówka jest wystarczający do obsługi istniejącego zagospodarowania terenu lub jego zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Z uwagi na fakt, iż przylegające do działki nr 202/4 i 202/7 stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, po których przewidziana jest obsługa komunikacyjna nieruchomości, nie posiadają użytku „dr” (droga), konieczne będzie ustanowienie po terenie całych działek nr 202/4 i 202/7 służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/6. Nabywca nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/6 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w kwocie 1 426,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 327,98 zł, tj. łącznie kwoty 1 753,98 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności.

Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00199707/2 nie zawierają wpisów.

 

mapa ewidencyjna

mapa z uzbrojeniem

 

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Mogilska 41 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 29 września 2020 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1

 

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem w tytule przelewu uczestnika przetargu i sprzedawanej nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 września 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ceny nabycia nieruchomości oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej wraz z należnym podatkiem VAT ( poz. 2 ) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:

- ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2020-07-29
Data publikacji:
2020-07-29
Data aktualizacji:
2020-07-29