Dokument archiwalny
„Wsparcie krakowskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie:
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Tytuł zadania publicznego:

 

WSPARCIE KRAKOWSKICH SENIORÓW POPRZEZ ROZWÓJ PRZYJAZNYCH IM USŁUG TRANSPORTOWYCH ORAZ OPIEKUŃCZYCH I PODOLOGICZNYCH

 

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2020 – środki w łącznej wys. 235 000,00 zł,

w roku 2021 – środki w łącznej wys. 470 000,00

 

Termin realizacji zadania: od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. UWAGA ! lub do wyczerpania środków w danym roku budżetowym

 

Miejsce realizacji zadania: Miasto Kraków

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w latach wcześniejszych nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

 

Warunki realizacji i oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów TAXI 80+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 80 lat lub więcej poprzez ułatwienie im bezpośredniego kontaktu z miejscami, w których załatwiane są sprawy istotne dla seniorów, takich jak urzędy państwowe i samorządowe oraz specjalistyczne placówki medyczne na umówioną wizytę, za pośrednictwem bezpłatnych usług transportowych realizowanych na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 3x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami oraz zamawianiu usługi transportowej w ich imieniu od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej.
 3. Rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie; wydawanie kart identyfikujących osoby uprawnione do korzystania z darmowych przejazdów.
 4. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usługi, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykorzystanych kursów w skali miesiąca na jednego seniora.
 5. Wyłonienie firmy lub korporacji świadczącej usługi transportowe, posiadającej wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia do przewozu osób. Oferent w celu wyłonienia partnera świadczącego usługi transportowe powinien uwzględnić przy wyborze możliwość zapewnienia przez firmę lub korporację wysokich standardów, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym.
 6. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z podmiotem świadczącym usługi transportowe, w tym m.in. zamawianie oraz odwoływanie planowanych kursów, zbieranie okresowych raportów z ilości przejazdów oraz kontrolowanie wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków publicznych.
 7. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 8. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług transportowych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

 

Transport seniorów na terenie cmentarzy MELEKS 80+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 80 lat lub więcej poprzez ułatwienie im poruszania się po terenie cmentarzy komunalnych (Rakowicki, Prądnik Czerwony) na terenie Miasta Krakowa z wykorzystaniem transportu meleksami w celu dotarcia do grobów bliskich lub uczestniczenia w nabożeństwach pogrzebowych.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 1x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami oraz zamawianiu usługi transportowej w ich imieniu od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej.
 3. Rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie; wydawanie kart identyfikujących osoby uprawnione do korzystania z darmowych przejazdów.
 4. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usługi, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykorzystanych kursów w skali miesiąca na jednego seniora.
 5. Wyłonienie firmy lub korporacji świadczącej usługi transportowe, posiadającej wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia do przewozu osób meleksami. Oferent w celu wyłonienia partnera świadczącego usługi transportowe powinien uwzględnić przy wyborze możliwość zapewnienia przez firmę lub korporację wysokich standardów, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym.
 6. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z podmiotem świadczącym usługi transportowe, w tym m.in. zamawianie oraz odwoływanie planowanych przejazdów, zbieranie okresowych raportów z ilości przejazdów oraz kontrolowanie wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków publicznych.
 7. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 8. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług transportowych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

 

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im opieki i wsparcia przez asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także towarzyszących im w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich (pomoc w codziennych czynnościach, np. wykonywanie czynności porządkowych, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, kupowanie leków, czynności higieniczno-pielęgnacyjne, pomoc w kontaktach z instytucjami, towarzyszenie w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych, pomoc w nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych, animowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania podopiecznych) w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 2x w tygodniu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej oraz rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 3. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykonanych usług w skali miesiąca na jednego seniora.
 4. Zapewnienie wysokich standardów usług, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym – niezależnie od tego, czy oferent będzie realizował zadanie bezpośrednio czy za pośrednictwem wyłonionego w tym celu podmiotu.
 5. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 6. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

 

Pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów PODOLOG 85+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im dostępu do diagnostyki i regularnych zabiegów profilaktycznych oraz pielęgnacyjno-leczniczych stóp, świadczonych przez specjalistę podologa w miejscu zamieszkania seniora lub w placówce na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług specjalisty podologa, nie częściej jednak niż 2x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej oraz rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 3. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykonanych usług w skali miesiąca na jednego seniora.
 4. Zapewnienie wysokich standardów usług, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym – niezależnie od tego, czy oferent będzie realizował zadanie bezpośrednio czy za pośrednictwem wyłonionego w tym celu podmiotu.
 5. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 6. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług podologicznych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji. Źródłem informacji o osiągnieciu wskaźników mogą być np. oświadczenia, karty zgłoszenia do projektu, raporty z liczby przyjętych zgłoszeń, pozwalające określić łączną liczbę beneficjentów zadania i liczbę przejazdów/ usług – w zależności od rodzaju rezultatu, jaki oferent chce osiągnąć. Oferent jest zobligowany do określenia łącznej liczby godzin działania infolinii/ rejestracji uczestników w ciągu roku (wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny) oraz wskazania limitu przejazdów/ usług w ramach zaplanowanej kwoty dotacji.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
 6. Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 15% danego kosztu z dotacji. Inne zmiany kosztorysu, polegające np. na dokonaniu przesunięć przekraczających ten poziom oraz ewentualnym zmodyfikowaniu istniejącej pozycji kosztowej lub utworzeniu nowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/ harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 8. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego obligatoryjnie załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 9. W przypadku wykazywania w ofercie wkładu osobowego, Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
 10. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, nieprzekraczające 5% poszczególnych założonych rezultatów. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 11. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 95% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
 12. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).
 13. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 14. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz UMK dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 15. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem – w transzach kwartalnych z góry do 14-go dnia każdego następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego kwartału, przy czym pierwsza transza umowy będzie wypłacona w terminie określonym w umowie.
 18. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 19. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 20. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.
 21. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 22. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie 31 grudnia danego roku budżetowego.
 23. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 24. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 4 lub 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 3 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, pok. nr 4 lub 5 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00).
 4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania Podmiotu wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.
 5. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 7. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 9. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. złożenie oferty po terminie,
 2. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
 3. złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników, tj. regulaminu korzystania z usług, analizy ryzyka oraz odpisu z właściwych rejestrów, jeśli działalność/ reprezentowanie nie wynika z KRS,
 4. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
 5. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
 6. złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 7. złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
 8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),
 5. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona. Dotacja zostanie przyznana najlepszym ofertom złożonym oddzielnie w każdym z zadań częściowych, które otrzymają co najmniej 17 pkt podczas oceny merytorycznej – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania w tym konkursie.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu, harmonogramu i rezultatów realizacji zadania przez oferenta. W związku ze zmniejszeniem dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może również dokonać urealnienia przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, jeśli są one bezpośrednio powiązane z kwotą dotacji. Wprowadzenie zmian wymaga uzyskania akceptacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.
 3. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

 1. miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,
 2. Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 12/616-7806 i 7807 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie krakowskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych” w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” .
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 1. przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadanym przez nich doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 3. mają doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.
 3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 lipca 2020 r. o godz. 14:00.
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, pok. 4 i 5, parter, segment B lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl.
 4. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych określa zarządzenie nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie UMK, ul. Dekerta 24.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

załącznik nr 1 – formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego i sposób zapobiegania

załącznik nr 2 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 4 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 5 –karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 6 –formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 7 – formularz oświadczenie dla członka komisji konkursowej o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie.

 

UWAGA! Komunikat ponownie opublikowany 23 lipca 2020 r. ze wzgledu na brak wygenerowania wersji dżwiękowej dnia 22 lipca 2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2020-07-22
Data publikacji:
2020-07-22
Data aktualizacji:
2020-07-30