Dokument archiwalny
Zawiadomienie o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- ul. Na Załęczy/ul. Sikorki

WS-04.6220.25.2020.AD                                                                                                    Kraków, dnia 20 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 24.02.2020 r. osoby fizycznej, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterach, z garażami podziemnymi i na poziomie parteru, wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami na wody opadowe, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i oddymiania, elektrycznymi, w tym słaboprądowymi, oświetleniem terenu i rezerwową instalacją elektroenergetyczną NN dla celów pożarowych (agregatem prądotwórczym) oraz wiatami śmietnikowymi i placami zabaw, a także: budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej Nn wraz z budową stacji transformatorowych, sieci wodociągowej wrazz przyłączami a także: budowa sieci i przyłączy kanalizacji opadowej, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, a także budowa drogi publicznej ze zjazdami z tej drogi, wewnętrznego układu drogowego,w tym naziemnych miejsc postojowych i chodników dla pieszych na działkach numer 216/254, 216/255,463/3, 463/4, 463/5, 464, 465 oraz 216/231 i 216/233, 564 obręb 54 Nowa Huta w Krakowie" przy ul. Na Załęczy / ul. Sikorki.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z aktami sprawy w tym opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 25.05.2020 r., znak: NZ-PG-420—106/20, ZL/2012/05/247, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26.06.2020 r., znak: OO.4220.1.140.2020.MSl oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.07.2020 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.144.2020.WM o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 7.400 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8959.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

 

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można w formie określonej w art. 63 § 1 k.p.a., w tym w szczególności:

  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach oraz na wskazanych wyżej zasadach,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:20 lipca 2020 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data aktualizacji:
2020-07-20