Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi w 2020 roku

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI W ROKU 2020.

Tytuł zadania: Plebiscyt pn. "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” w roku 2020.

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Podstawa prawna: Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa: nr 1600/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku oraz 1593/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad i warunków ogłaszania oraz przeprowadzania plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

 

Ogólne warunki przeprowadzania plebiscytu:

1. Plebiscyt realizowany jest w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”.

2. Organizatorem Plebiscytu jest Prezydent Miasta Krakowa, zwany dalej „Prezydentem”.

3. Celem Plebiscytu jest zwiększenie na terenie miasta Krakowa liczby miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi i aktywności tych rodzin w życiu społeczno-kulturalnym. Realizacja celu odbywać się będzie w szczególności poprzez prezentację i promocję miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

4. Plebiscyt przeprowadza się nie częściej niż raz w roku.

5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału podmioty, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

6. Do Plebiscytu mogą być zgłaszane miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi, które znajdują się na terenie miasta Krakowa.

7. Laureatów Plebiscytu wybiera Prezydent w oparciu o rekomendacje Kapituły Konkursowej powoływanej do oceny zgłoszonych miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

8. Laureaci Plebiscytu otrzymują Certyfikat pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, zwany dalej „Certyfikatem”.

9. Certyfikat przyznawany jest w następujących kategoriach Plebiscytu:

1) I kategoria - „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”;

2) II kategoria - „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”;

3) III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”;

4) IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”;

5) V kategoria - „Zdrowie”.

10. Prezydent może przyznać więcej niż jeden Certyfikat w każdej kategorii Plebiscytu.

11. W 2020 roku z uwagi na epidemię koronawirusa głównym kryterium oceny miejsca jest również jego dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

12. Nagrodzone w ramach Plebiscytu miejsca będą promowane na miejskich stronach internetowych, w szczególności poświęconych działaniom prorodzinnym, jako przykłady dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny z dziećmi.

13. Regulamin ogłaszania i przeprowadzenia Plebiscytu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1600 Prezydenta Miasta Krakowa.

14. Wzór przyznawanego Certyfikatu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1600 Prezydenta Miasta Krakowa.

15. Wzór naklejki wydawanej laureatom Plebiscytu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1593 Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Szczegółowe warunki dokonania zgłoszenia do Plebiscytu:

1. Wnioski zgłoszeniowe należy składać do dnia 27 września 2020 roku.

2. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać:

1) pełnoletnia osoba fizyczna,

2) podmiot.

3. Zgłoszenia do Plebiscytu przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej, na podstawie wniosku zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – pocztą standardową na adres pocztowy siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub poprzez stronę internetową kkr.krakow.pl, zakładka Plebiscyt.

4. Wniosek zgłoszeniowy może dotyczyć tylko jednego miejsca.

5. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny występuje do zgłoszonych podmiotów o pisemne wyrażenie zgody na udział miejsca w Plebiscycie. Zgodę na udział w Plebiscycie podpisuje osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu. Brak zgody skutkuje pozostawieniem wniosku zgłoszeniowego bez rozpatrzenia. Wzór formularza dotyczącego wyrażenia zgody na udział w Plebiscycie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu.

 

Weryfikacja wniosków zgłoszeniowych i ocena miejsc:

1. Kapituła Konkursowa, powoływana przez Prezydenta, dokonuje weryfikacji wniosków zgłoszeniowych i oceny miejsc.

2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzi do 7 osób, w tym:

1) do 3 przedstawicieli  organizatora Plebiscytu, w tym Przewodniczący Kapituły oraz zastępca Przewodniczącego,

2) do 2 przedstawicieli krakowskich rodzin z dziećmi,

3) do 2 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rodziny.

Do prac Kapituły Konkursowej Przewodniczący Kapituły może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres przeprowadzanego Plebiscytu.

3. Posiedzenie Kapituły Konkursowej zwołuje jej Przewodniczący.

4. Kapituła Konkursowa obraduje w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.

5. Kapituła Konkursowa pozostawia bez rozpatrzenia wniosek zgłoszeniowy i nie dokonuje oceny miejsca w przypadku:

1) złożenia wniosku w sposób niezgodny z ogłoszeniem,

2) złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu,

3) niewyrażenia zgody przez podmiot na udział w Plebiscycie lub rezygnacji z udziału w Plebiscycie,

4) braków we wniosku zgłoszeniowym, jeżeli nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Rodziny.

6. Rozpatrzenie wniosków zgłoszeniowych i ocena miejsc następuje w terminie do 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu.

7. Kapituła Konkursowa oceniając miejsca bierze w szczególności pod uwagę następujące kryteria:

1) zapewnienie następujących udogodnień dla rodzin z dziećmi:

a) pokój dla opiekuna z dzieckiem,

b) kącik do zabawy, kolorowanki, kredki, zabawki itp.,

c) krzesełko do karmienia,

d) możliwość wjazdu wózkiem,

e) dostęp do umywalki,

f) czystość w obiekcie,

g) optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka,

h) przyjazne nastawienie personelu,

i) niezbyt głośna muzyka (jeżeli dotyczy),

j) stanowiska obsługi/kasy z pierwszeństwem (jeżeli dotyczy),

k) wyznaczone dla rodzin z dziećmi miejsce do parkowania,

l) możliwość podgrzania posiłku,

m) wydzielone miejsce z przewijakiem dla dziecka.

2) przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, kulinarnej lub innej, dostosowanej do potrzeb rodzin z dziećmi np. propozycja specjalnego menu dla dzieci lub zapewnienie opieki animatora zabaw dla dzieci w trakcie zajęć dedykowanych rodzicom, opiekunom itp.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, w tym w szczególności: stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, głównym kryterium oceny miejsca jest jego dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

9. Miejsce wyróżnione w ubiegłych latach Certyfikatem, zgłoszone do kolejnej edycji Plebiscytu, może zostać ponownie rekomendowane Prezydentowi Miasta Krakowa do nagrodzenia pod warunkiem, że wprowadzono w nim minimum jedno nowe udogodnienie lub wprowadzono nową ofertę dla rodzin z dziećmi.

10. Miejsce wyróżnione w trzech kolejnych edycjach Plebiscytu otrzymuje statuetkę „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

11. Kapituła Konkursowa sporządza dla Prezydenta rekomendacje i przedstawia propozycję przyznania Certyfikatów w poszczególnych kategoriach Plebiscytu.

12. Laureatów Plebiscytu wybiera Prezydent.

13. Do wyników Plebiscytu nie stosuje się trybu odwołania.

14. Z posiedzenia Kapituły Konkursowej sporządza się protokół.

15. Obsługę administracyjną Kapituły Konkursowej zapewnia Referat ds. Rodziny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

Ogłaszanie wyników Plebiscytu i wydawanie Certyfikatów:

1. Wyniki Plebiscytu ogłasza się na miejskich stronach internetowych, a uroczyste wręczenie Certyfikatów następuje podczas Gali Plebiscytu.

2. Galę organizuje się po rozstrzygnięciu Plebiscytu.

3. O terminie wręczenia Certyfikatów powiadamia się pisemnie lub elektronicznie laureatów Plebiscytu oraz ich wnioskodawców.

 

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem plebiscytu decyzje podejmuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny, uwzględniając przepisy związane z realizacją Plebiscytu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Złożone w ramach Plebiscytu formularze stanowią dokumentację przebiegu Plebiscytu i nie podlegają zwrotowi.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1Zarządzenie nr 1600 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 1593/2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad i warunków ogłaszania oraz przeprowadzania Plebiscytu pn. Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"

załącznik nr 2 Regulamin ogłaszania i przeprowadzenia Plebiscytu

załącznik nr 3 - Wniosek zgłoszeniowy do Plebiscytu pn. „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"

załącznik nr 4 - Formularz zgody na udział w Plebiscycie pn. „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"

załącznik nr 5Wzór Certyfikatu przyznawanego w ramach Plebiscytu

załącznik nr 6Wzór Naklejki przyznawanej w ramach Plebiscytu

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA WAWRZYŃSKA
Data wytworzenia:
2020-07-15
Data publikacji:
2020-07-15
Data aktualizacji:
2020-07-15