Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2470.2019.AFR

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 14.01.2020 r. wydał decyzję nr 59/6740.1/2020 znak: AU-01-1.6740.1.2470.2019.AFR o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego  przy ul. Piotra Borowego w Krakowie

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 14.01.2020 r. wydał decyzję nr 59/6740.1/2020 znak: AU-01-1.6740.1.2470.2019.AFR o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i wewnętrznymi instalacjami (elektryczna - w tym zasilanie, dzwonkowa, domofonowa, teletechniczna, odgromowa, wody zimnej - w tym wody szarej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, gazowej) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym dojścia i infrastrukturą techniczną obejmującą zewnętrzne odcinki wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody, na części działki nr 754, obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Piotra Borowego w Krakowie”

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek - godz. 07.30 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą telefoniczną: 12 616 80 09.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02