Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20-03-2020 r., znak: WS-05.6131.1.47.2020.AB, zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego nr 1 o obw. pnia 58 cm, z terenu dz. nr 508/22, obr. 48 Podgórze, przy ul. Wincentego Witosa 27 w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 26.05.2020 r.

WS-05.6131.1.47.2020.AB

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zwanej dalej „k.p.a.” (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 20-03-2020 r., znak: WS-05.6131.1.47.2020.AB, zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego nr 1 o obw. pnia 58 cm, z terenu dz. nr 508/22, obr. 48 Podgórze, przy ul. Wincentego Witosa 27 w Krakowie. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 427, w godzinach: poniedziałek- piątek: 7:40 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.)

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26 maja 2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA PAMUŁA
Data wytworzenia:
2020-05-26
Data publikacji:
2020-05-26
Data aktualizacji:
2020-05-26