Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.2157.2019.BLE – wydanie decyzji Nr 447/6740.1/2020 z dnia 13.03.2020 r.

„Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, hotelowego (kat. XIV) wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza przy Al. 3 Maja w Krakowie […]”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-2.6740.1.2157.2019.BLE                                                                                             Kraków, 16 marca 2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 13.03.2020 r. wydał decyzję Nr 447/6740.1/2020, zmieniającą decyzję Nr 2385/6740.1/2017 z dnia 13.12.2017 r., znak: AU-01-1.6740.1.2204.2017.LRU, wydaną dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, hotelowego (kat. XIV) wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza przy Al. 3 Maja w Krakowie wraz z:

- instalacjami wewnętrznymi: elektryki, teletechniki, wod.-kan., ogrzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wymiennikownią ciepła,

- drogą wewnętrzną na części działki nr 179/14 obr. 12 Krowodrza,

- wewnętrznym układem drogowym z miejscami postojowymi dla autokarów na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- dojściami pieszymi do budynku na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- dojściami pieszymi na dz. nr 179/11, 208/5 obr. 12 Krowodrza,

- zadaszoną rampą zjazdową do garażu podziemnego na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- zadaszoną rampą dostawczą na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- garażem podziemnym,

- miejscem gromadzenia odpadów stałych na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- stacją trafo wraz z liniami kablowymi średniego napięcia 2Esn na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

- likwidacja instalacji kanalizacji ogólnospławnej na dz. nr 179/10 obr. 12 Krowodrza,

 

oraz zatwierdził zamienny projekt budowlany w zakresie wnioskowanych zmian, obejmujących:

 

- wprowadzenie 21 miejsc ostojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych na terenie,

- zmiana przebiegu chodników i zieleni,

- zmiana powierzchni biologicznie czynnej – zwiększenie z 1466,33 m2 do 1485,89 m2 (zgodna z ustaleniami MPZP „TS WISŁA”),

- zmiana powierzchni zainwestowanej obiektami i urządzeniami dopuszczalnymi – zwiększenie z 1710,96 m2 na 1716,79 m2,

- zmiana powierzchni terenów utwardzonych – zwiększenie z 797,34 m2 na 803,17 m2,

- zmiana fragmentu obrysu budynku – części podziemnej,

- likwidacja kondygnacji -2,

- dodanie balkonów,

- zmniejszenie kubatury budynku ze względu: na likwidację kondygnacji -2, zmianę fragmentu obrysu kondygnacji -1, dodanie balkonów, z 60615,14 m3 do 59802,95 m3,

- likwidacja jednej windy towarowej,

- zmniejszenie ilości jednostek mieszkalnych z 263 na 257 ze względu na połączenie na każdej kondygnacji dwóch jednostek mieszkalnych w jedną,

- wprowadzenie napowietrzania klatek schodowych poprzez szachty terenowe,

- zmniejszenie ilości urządzeń do zależnego parkowania samochodów w garażu podziemnym z 40 do 11,

- zmniejszenie ilości miejsc postojowych w garażu podziemnym z 83 na 62,

- zmniejszenie powierzchni netto pomieszczeń bez powierzchni zajmowanej przez ścianki działowe liczone w świetle – z 12435,03 m2 na 12215,58 m2,

- zmiana układu wewnętrznego przestrzeni usługowej,

na dz. nr 179/10, obr. 12 Krowodrza.

 

adres zamierzenia budowalnego: Aleja 3 Maja – Kraków

lokalizacja na działkach: nr 179/10, obr. 12 Krowodrza

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 8.00 – 14.30.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data aktualizacji:
2020-03-16