Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.1538.2019.ASM

Wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/1969/05 z dnia 20.07.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa domu jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 261 obr. 21 Śródmieście położonej przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”, znak sprawy AU-02-3-MKW.7331-484/04.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-2.6732.1538.2019.ASM Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak AU-02-

2.6732.1538.2019.ASM z dnia 12.03.2020 r., Nr AU-2/6732/105/2020, stwierdzającej z urzędu wygaśnięcie

decyzji nr AU-2/7331/1969/05 z dnia 20.07.2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia

inwestycyjnego pn.: „budowa domu jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz z infrastrukturą

techniczną na terenie działki 261 obr. 21 Śródmieście położonej przy ul. Dobrego Pasterza

w Krakowie”, znak sprawy AU-02-3-MKW.7331-484/04.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.:

Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa,

ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1

i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.03.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek

w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we

wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie

później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób

i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają

udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA SMOLAREK-MARKIEWICZ
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Data aktualizacji:
2020-03-12